ساخت و اعتباریابی فرم‌کوتاه «مقیاس استرس پلیس ایران» (IPSS-A) به‌وسیله تحلیل عوامل

نویسنده

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ساخت فرم‌کوتاه «مقیاس ‌استرس پلیس ایران» (Iran Police Stress Scale: IPSS) [1] به‌وسیله تحلیل عوامل (factor analysis) و سنجش اعتبار و پایایی آن بود. 3650 نفر از کارکنان ناجا در سراسر کشور IPSS را تکمیل کردند. بر اساس تحلیل عوامل اطلاعات جمع‌آوری شده، 40 آیتم از 85 آیتم پرسشنامه حذف و در نتیجه فرم کوتاه IPSS (موسوم به (Iran Police Stress Scale – Abbreviated Form: IPSS–A) تهیه شد. اعتبار (validity) IPSS – A از طریق تعیین ضریب همبستگی بین فرم بلند و فرم کوتاه (برای عامل اول 98/0r= و برای عامل دوم 96/0r=) و پایایی (reliability) آن به‌وسیله دو روش بازآزمایی (test-re-test) (برای عامل اول 78/0r= و برای عامل دوم 80/0r=) و همسانی درونی (internal consistency) «ضریب آلفای کرانباخ»، (برای عامل اول 98/0α= و برای عامل دوم 96/0α=) محاسبه شد. در کل، ضرایب اعتبار و پایایی به‌دست آمده برای IPSS – A بسیار رضایت بخش بوه، در سطح001/0  p معنادار است. طبق نتایج این تحقیق IPSS – A واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌‌شناختی و تشخیص بالینی استرس پلیس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Construction and validation of the Short Form of Police Stress Scale (IPSS-A) by Factor Analysis

نویسنده [English]

  • A.M. Rezaee
چکیده [English]

The purpose of this research was to Construct and validate the Short Form of Iranian Police Stress Scale (IPSS-Zarifiyan yegane and Khalambor, 2004) by Factor Analysis and assessing reliability and validity. 3650 police officers of IRIPF (Islamic Republic of Iran Police Force) personnel throughout the country completed the IPSS questionnaires. Based on of factor analysis of collected data, 40 items of 85 items of questionnaires were eliminated and therefore IPSS short form (i.e. IPSS-A) was provided. IPSS-A validity was determined by correlation coefficient between long form and short form (r=0.98 for the 1st factor & r=0.96 for the 2nd factor) and its reliability was identified by test-re-test method (r=0.78 for the 1st factor & r=0.80 for the 2nd factor) and internal consistency «Cronbach Alpha Coefficient», (α=0.93 for the 1st factor & α=0.91 for the 2nd factor). Overall, obtained validity and reliability coefficients for IPSS-A were satisfactory for p0.001. Based on the results of this research IPSS-A can be used in psychological research for identifying police stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Stress Scale
  • Police
  • Iranian