تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس با شیوه‌های رفتاری و رفتاری شناختی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان بود. به منظور دستیابی به هدف فوق 30 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه از طریق نمونه‌‌گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه‌های آزمایشی هر یک به طور جداگانه به مدت 8 جلسه تحت آموزش شناختی ـ رفتاری و رفتاری عزت‌نفس قرار گرفتند. ابزار این تحقیق، آزمون عزت‌نفس الیس پوپ و آزمون محقق ساخته سازگاری اجتماعی بود که پایایی و روایی آن‌ها مورد تأیید است. نتایج تحلیل واریانس، حاکی از اثربخشی شیوه‌های مختلف آموزشی و افزایش معنادار سازگاری اجتماعی و همچنین عزت‌نفس بود. به عبارت دیگر، شیوه‌های رفتاری و رفتاری ـ شناختی عزت‌نفس با رویکرد گروهی، باعث افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان ساکن خوابگاه گردید، اگرچه نتایج نشان داد که آموزش شناختی - رفتاری مؤثرتر از آموزش رفتاری بوده، لکن این تأثیر از نظر آماری معنا‌دار نبوده است. همچنین تفاوت میانگین‌های نمرات عزت‌نفس و سازگاری اجتماعی در سه گروه رفتاری ـ شناختی و رفتاری، و گروه کنترل در پیگیری پایدار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Self Esteem Group Training on Students' Social Adjustment

نویسندگان [English]

  • A. Mazaheri
  • I. Baghban
  • M. Fatehizadeh
چکیده [English]

The main purpose of this study is to obtain and compare the effects of self- esteem group training utilizing behavioral and cognitive-behavioral techniques of social adjustment of Esfahan University students living in dormitory. The research sample, comprising of 30 dormitory students selected through survey, are randomly placed in two groups, an experimental and a control group. Each group included ten subjects. The instruments utilized were Ellis pope's self-esteem inventory, and social adjustment test made by the researcher.
The independent variable of the study was eight-session self-esteem group training utilizing behavioral and cognitive - behavioral techniques, which was for the experimental groups.
The results showed that self esteem group training utilizing behavioral and cognitive - behavioral techniques has been significantly effective on students' social adjustment and self esteem (p < 0.005).
Moreover, behavioral and cognitive – behavioral techniques have been significantly effective on students' social adjustment and there were significant differences between the two techniques (p < 0.005).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self esteem
  • behavioral techniques
  • cognitive behavioral techniques