رابطه سبک‌های دلبستگی و کمال‏گرایی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و کمال‏گرایی بود. یکصد و هفتاد دانشجوی دانشگاه تهران (97 دختر، 73 پسر) با پرکردن مقیاس دلبستگی بزرگسال و مقیاس کمال‏گرایی مثبت و منفی در این پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون t، ضرایب همبستگی، و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک‌های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی رابطه معنادار وجود دارد. سبک دلبستگی ایمن با کمال‏گرایی مثبت همبستگی مثبت و با کمال‏گرایی منفی همبستگی منفی دارد. سبک‌های دلبستگی ناایمن (اجتنابی، دوسوگرا) با کمال‏گرایی مثبت همبستگی منفی و با کمال‏گرایی منفی همبستگی مثبت داشتند. تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که این همبستگی‌ها برای سبک دلبستگی ایمن فقط نسبت به کمال گرایی مثبت و برای سبک‌های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا فقط نسبت به کمال گرایی منفی توان پیش بینی دارند. سبک دلبستگی از طریق «مدل‌های درونکاری»، مکانیسم «تنظیم عواطف» و «جبران ناایمنی» با استفاده از مکانیسم‌های «سرکوبی»، «انکار» و «آرمانی سازی»، کیفیت کمال گرایی را مشخص می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of Attachment Styles with Positive and Negative Perfectionism

نویسندگان [English]

  • M.A. Besharat
  • M. Joshanloo
  • M. Mirzamani
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship between attachment styles and perfectionism. One hundred and seventy students (97 girls, 73 boys) were participated in this study. Participants were asked to complete the Adult Attachment Inventory (AAI) and the Positive and Negative Perfectionism Scale (PANPS). Analysis of the data involved both descriptive and inferential statistics including means, standard deviations, t-test, correlation coefficient, and analysis of regression. The results revealed that attachment styles were associated with perfectionism. Secure attachment style was positively associated with positive perfectionism and negatively related to negative perfectionism. Insecure attachment styles (avoidant, ambivalence) were negatively associated with positive perfectionism and positively related to negative perfectionism. Analysis of the data revealed that positive perfectionism was predicted by secure attachment style, while negative perfectionism was predicted by insecure attachment styles. The quality of perfectionism is influenced by attachment styles through “internal working models” and mechanisms such as “affect regulation”, “repression”, “denial”, and “idealization”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment theory
  • Attachment styles
  • Perfectionism