بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله‌ای کش بر تصویر بدنی منفی دختران دانشجو

نویسندگان

چکیده

مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری، مبتنی بر الگوی 8 مرحله‌ای کش، بر تصویر بدنی منفی دختران انجام گردیده است. بدین خاطر در مرحله نخست 226 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شاهد به وسیله پرسشنامه روابط چند بعدی خود – بدن (MBSRQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از مرحله اول پژوهش نشان داد که 38 آزمودنی دارای ویژگی‌های تصویر بدنی منفی هستند. سپس به تصادف از 38 نفر یاد شده، 16 نفر برای شروع مرحله دوم پژوهش، یعنی مداخلات درمانی انتخاب شدند. 16 آزمودنی مورد نظر به تصادف در دو گروه 8 نفری برای تشکیل گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آن‌گاه درمان شناختی – رفتاری مبتنی برالگوی 8 مرحله‌ای کش در مورد گروه آزمایشی اجرا شد و گروه کنترل در انتظار ماند. در پایان، پرسشنامه‌ی MBSRQ مجدد در مورد 16 نفر اجرا شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که الگوی 8 مرحله‌ای کش، به طور کلی، تصویر بدنی منفی آزمودنی‌های گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشیده است. از سوی دیگر، تحلیل داده‌های مربوط به خرده آزمون‌ها نشانگر تفاوت معنادار دو گروه آزمایش و کنترل در مورد ارزیابی وضع ظاهر و گرایش به تناسب بوده، در حالی که در مورد خرده آزمون‌های گرایش به ظاهر، ارزیابی تناسب، وزن ذهنی و رضایت از نواحی بدنی این تفاوت دیده نشده است. در مجموع می‌توان گفت که شیوه‌ی درمان شناختی – رفتاری، مبتنی بر الگوی 8 مرحله‌ای کش، توانسته است تصویر بدنی منفی نمونه‌ای از دختران ایرانی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of Cognitive – Behavioral Therapy influencem based on Cash`s Eight stage model on negative body image of female college students

نویسندگان [English]

 • N. Rayegan
 • M.R. Shaieeri
 • M.A Asghari Moghaddam
چکیده [English]

The present study was carried out to examine the effects of cognitive – behavioral therapy based on Cash`s eight stages model on negative body image amongst female colelge students. In the first stage, Multidimensional Body-Self Relation Questionnaire (MBSRQ) was administered to 226 female students of Shahed University. The results of this stage revealed that 38 students have negative body image. Of these 38 subjects, 16 were selected randomly and were randomly allocated to control (8 subjects) and experimental (8 subjects) groups. After 8 sessions of treatment, the MBSRQ was administered to these 16 subjects. The results of Uman Vitni nonparametric test, support the effectiveness of intervention more specifically, negative body image significantly improved for treatment (experimental) group. When the two study groups were compared, using 6 individual subscales of the MBSRQ (i.e. Appearance Evaluation, Fitness Orientation, Body Areas Satisfaction, Appearance Orientation, Fitness Evaluation and Subjective Weight) significant differences emerged only for the first 2 subscales. In sum, cognitive – behavioral therapy with Cash`s 8 stages model has been found to be effective in improvement of negative body image among a sample of Iranian university females.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Negative body image
 • Cognitive – Behavioral Therapy
 • Appearance Evaluation
 • Appearance Orientation
 • Fitness Evaluation
 • Fitness Orientation
 • Subjective Weight
 • Body Areas Satisfaction
 • Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ)