دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، آبان 1385 (7) 
بررسی رابطه ساخت ارزشی خانواده با حرمت خودِ دانش‌آموزان

صفحه 53-64

مسعود جان‌بزرگی؛ ناهید نوری؛ خیرالنساء مستخدمین حسینی