بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوک، ساکن در مراکز بهزیستی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه این پژوهش 24 نفر بود که از میان 75 کودک ساکن 3 مرکز بهزیستی، پس از تکمیل پرسشنامه CSI-4 توسط مربیان انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. سپس چک لیست پرخاشگری توسط مربیان در هر دوگروه تکمیل شد و جلسات بازی درمانی رفتاری شناختی به مدت 5 هفته و در 10 جلسه روی گروه آزمایشی توسط درمانگر و دو کمک‌درمانگر که از کودکان نرمال ساکن همان مراکز بودندانجام گرفت. پس از اتمام جلسات درمان، دوباره چک لیست پرخاشگری در هر دو گروه کنترل و آزمایشی توسط همان مربیان تکمیل شد و نتایج توسط آزمون «تی» برای گروه‌های مستقل مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در تفاضل نمرات پیش آزمون– پس آزمون پرخاشگری به نفع گروه آزمایشی وجوددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy of cognitive behaviour play therapy on aggression in children with conduct disorder

چکیده [English]

The main purpose of the present study was to examine the effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on aggressive behavioures of a group of 8-11 year old boys with conduct disorder. the sample of the study consisted of 24 boys aged 8-11 years selected among 75 who were living in well-being governmental centers in Tehran.
They were Selected through ,usig child sandrom inventory (CSI-4)and were arranged to experimental(12subscales)and control group(12subscales).Then aggression inventory were completed by caretakers in both groups.After 10 session of play therapy,aggression inventory were compeleted again and two groups were compared,using a series of independent samples t-test.The results of these analysis support the overall effectiveness of cognitive-behavioral play therapy.more specifically,the level of aggression was significantly reduced among those who participated in treatment sessions.