تأثیر طبقه اجتماعی بر کیفیت ادراک بیماران آرتریت روماتویید از علائم بیماری و درد

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

 این مقاله به بررسی تأثیر خاستگاه طبقاتی بیماران آرتریت روماتویید بر کیفیت ادراک و تفسیر آن‌ها از بیماری شان در قالب مدل خودگردانی لونتال و دیگران‌‌ می‌پردازد. مطالعه حاضر با روش پیمایشی و به‌صورت مقطعی انجام شده است. داده‌های این پژوهش از 146 بیمار سرپایی جمع‌آوری شد که به‌صورت تصادفی از میان مبتلایان به بیماری آرتریت روماتوییدی انتخاب شدند و در فاصله زمانی دو ماه در شهر اصفهان به دو مرکز دولتی و خصوصی ارائه‌دهنده مراقبت‌های این بیماری مراجعه کرده بودند. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بود از پرسشنامه اصلاح شده ادراک بیماری (IPQ-R) نتایج به‌دست آمده تفاوت معنادار بیماران آرتریت روماتویید را با خاستگاه طبقاتی مختلف در زمینه ادراک بیماری نشان داده است. مقایسه پاسخ‌های بیماران به 10 بعد از متغیر ادراک بیماری نیز تفاوت معنادار بیماران سه طبقه اجتماعی را در مورد سه بعد کنترل درمان، انسجام بیماری، و کنترل شخصی نشان داده است. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نیز نشان داده که متغیر محل اقامت (متغیر اجتماعی- دموگرافیک) در مرحله اول، وضعیت بیمه بیماران آرتریت روماتویید و تعداد دفعات مراجعه به پزشک بر اثر آرتریت روماتویید در مرحله دوم، و خاستگاه طبقاتی بیماران آرتریت روماتویید در مرحله سوم، توانسته‌اند به‌ترتیب 5/4 درصد، 9/17 درصد و 6/2 درصد از واریانس متغیر تحت مطالعه ادراک بیماری را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Social Class on Rheumatoid Arthritis Patient's Perception of Illness Symptoms & Pain

نویسندگان [English]

 • E. Masoudnia
 • F. Orayzi
 • R. Rabbani
 • A.R. Zamani
 • S.A. Ahmadi
چکیده [English]

 The aim of this study was to determine the impact of social class on the patient's perception of illness symptoms and pain, in framework of the Leventhal's Self-Regulatory Model (SRM) of illness behavior. To this aim, the study was performed through a periodic survey. Data were collected from 146 patients with confirmed rheumatoid arthritis who referred to two centers providing RA care. The data gathering instrument used was Illness Perception Questionnaire-Revised (IPQ-R). The results showed significant differences among patients with different class origin regarding illness perception. In addition to, the comparisons among patient's responses to 10 dimensions of illness perception also showed significant differences among three social classes regarding three dimensions of illness perception, i.e. treatment control, illness coherence and personal control. The results of hierarchical multiple regression analysis showed that settlement location in step 1, insurance status and times of reference to physician in step 2, and social class in step 3, explained for %4.5, %17.9, and %2.6 of the variance in illness perception.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Illness perception
 • Social class
 • Self-regulation model
 • Rheumatoid arthritis
 • Illness behavior
 • Pain