دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، آبان 1384 (5) 
نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان

صفحه 1-22

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ نرگس کریم‌زاده؛ پروانه عمارلو


تأثیر طبقه اجتماعی بر کیفیت ادراک بیماران آرتریت روماتویید از علائم بیماری و درد

صفحه 37-46

ابراهیم مسعودنیا؛ فروغ‌السادات عریضی؛ رسول ربانی؛ احمدرضا زمانی؛ سیداحمد احمدی


مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)

صفحه 47-59

محمدرضا نائینیان؛ محمدرضا شعیری؛ رسول روشن؛ کبری صیدمحمدی؛ زهره خلمی