بررسی رابطه بین گرایش‌های مذهبی و سالمندی موفق

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سالمندی موفق، الگوی مناسبی از سالمندی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرارگرفته است‌. با توجه به این‌که‌ جمعیت جهان روبه پیری می‏رود و امید به زندگی در کشورهای مختلف، از جمله کشور ما سیر افزایشی نشان می‏دهد، موضوع کیفیت زندگی در دوره سالمندی مورد علاقه همگان است. به همین سبب، شناسایی مؤلفه‌های اساسی سالمندی موفق حائز اهمیت است. یکی از متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌، گرایش‌های مذهبی سالمندان و نقش آن بر سالمندی موفق بوده ‏است. با توجه به تعاریفی که صاحبنظران از سالمندی موفق ارائه‏ داده‏اند، در این تحقیق، سالمندی موفق با استفاده از دو مقیاس رضایتمندی از زندگی و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)، شناسایی و نقش گرایش‌های مذهبی با استفاده از آزمون جهت‌گیری‌ مذهبی اندازه‏گیری شد. نتایج به‏دست ‏آمده با استفاده از آزمون‌های آماری «t»، F و رگرسیون لاجیستیک تجزیه و تحلیل شد. نتایج گویای آن‌ است‌ که سالمندان موفق به‏طور معنا‏داری گرایش بیش‌تری به مذهب نشان داده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Tendency and Successful Aging

نویسندگان [English]

  • A. Moatamedi
  • J. Ejei
  • P. Azadfallah
  • A.R. Kyamanesh
چکیده [English]

 Successful Aging is a suitable pattern of aging that has been paid due attention in recent years. Due to the growth rate increase of elders’ population in the world, and higher life expectancy in different countries, the quality of life is of interest to everyone. Thus the recognition of the basic factors of successful aging is of prime importance. Accordingly, this study has investigated one of the variables which are the religious tendency and its relationship with successful aging. Based on the available operational definitions of successful aging, Life Satisfaction Scale (L.S.S.) and General Health Questionnaire (GHQ-12) were used as the research instruments. Religious tendency was assessed by Religious Orientation (R.O.). The data were analyzed by t test, F test and Logistic Regression. The results showed significant relationship between religious orientation and successful aging. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful Aging
  • religion
  • Religious Tendency
  • Life Satisfaction
  • GHQ-12
  • Aging