رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش‌آموزان دبیرستانی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی رابطه خود کار آمدی با سلامت روان می‌باشد . بدین منظور 300 دانش آموز دختر و پسر پایه سوم دبیرستان در رشته‌های تحصیلی علوم تجربی، انسانی و ریاضی با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سیاهه نشانگان مرضی 90 سئوالی (SCL-90-R) و پرسشنامه خودکار آمدی شرر و همکاران در 1982 بوده است پس از اجرای پرسشنامه‌ها داده‌های بدست آمده با روش‌های آماری همبستگی و t برای مقایسه دو گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین خودکار آمدی و نشانگان مرضی رابطه معکوس و معنادار وحود دارد. بین خودکار آمدی و سلامت روان همبستگی مثبت معنی‌دار یافت شد. همچنین مشاهده شد که بین دو گروه دختر و پسر از لحاظ خودکار آمدی و سلامت روان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در این پژوهش وجود رابطه معنادار بین باورهای خودکارآمدی و سلامت روان (نشانگان مرضی کم‌تر) تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Self- Efficacy and Mental Health Among High School Students

نویسندگان [English]

  • M. Najafi
  • M. Foladjang
چکیده [English]

  Present research aimed to investigate the Relationship between self- efficacy and mental health. To this aim, 300 high school boys and girls in the third grade were chosen through cluster sampling. The tools employed in this research were as follows: self- efficacy scale (Sharer, et.al 1982) and symptom checklist- 90- Rivis scale (SCL- 90- R). The collected data was analyzed using t- test for comparing the two sex groups and correlation. Results revealed that there is a significant relationship between self- efficacy and mental health and low levels of self- efficacy were accompanied by high levels of pathological symptoms. It became obvious that there is not a significant difference between self- efficacy and mental health in girls and boys. Finally, the research confirmed the relation ship between self- efficacy and mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self Efficacy
  • Mental Health
  • pathological symptoms
  • High School Students