دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، اردیبهشت 1386 (8) 
روائی واعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی

صفحه 11-27

لیلا حیدری‌نسب؛ محمود منصور؛ پرویز آزاد فلاح؛ محمد رضا شعیری


مقایسه نیمرخ روانی همسران شاغل جانبازان قطع نخاع با زنان شاغل جامعه عادی

صفحه 59-69

رضا کرمی نیا؛ مصطفی ادیب؛ ماندانا امیری؛ سید حسین سلیمی؛ سید محمود میرزمانی؛ کیانوش هاشمیان


بررسی سلسله مراتب ارزش‌های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال‌های 1377 تا 1380

صفحه 83-112

احمد علی نور بالا؛ رسول روشن؛ سقراط فقیه زاده؛ رضا شاکری؛ رضا محمد صالحی