بررسی رابطه بین انتظار‌گرایی (ارزشمندی زمان) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

نگرش بیماران مزمن از عوامل مهم میزان پایبندی آنان به رژیم‌های درمانی می‌باشد.به همین خاطر پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین انتظارگرایی(ارزش مندی زمان حال، آینده و طرح‌ریزی برای آینده) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بین بیماران دیابتی نوع دوم انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که با نمونه‌گیری در دسترس، ابعاد انتظارگرایی ومیزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی، در بین 214 بیمار دیابتی نوع دوم (55- 30) ساله مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان از میان جامعه آماری به کمک پرسشنامه افق زمانی ویلد و پرسشنامه رفتارهای خود مراقبتی مربوط به بیماران دیابتی نوع دوم بررسی شد. داده‌های گردآوری شده به کمک ضریب همبستگی، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیری تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که ارزشمندی بالاتر ادراک شده از آینده و طرح‌ریزی برای آینده نزد این بیماران، پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای میزان پایبندی به رفتارهای خود مراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم است (67/0=r و 60/0= r و 001/0p≤) و همچنین همبستگی منفی و معناداری بین ارزش ادراک شده از حال و میزان پایبندی به رفتارهای خود مراقبتی وجود دارد (43/0-=r و 001/0p≤). نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه‌ی زوجی گروه‌ها در نمرات خود مراقبتی و متغیرهای جمعیت‌شناختی تعیین کرد هیچ رابطه‌ی معناداری بین سطوح تحصیلات، مدت زمان ابتلا به دیابت در هر سطحی با رفتارهای خود مراقبتی وجود ندارد. وتنها ضریب همبستگی بین سن و رفتارهای خودمراقبتی معنادار است. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که میزان ارزشمندی ادراک شده از آینده و حال، می‌تواند بر میزان پایبندی بیماران دیابتی نوع دوم به رفتارهای خود مراقبتی تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between “Expectationism” and “Loyalty to Self-Care Behaviors” in Type II Diabetes Patients

نویسندگان [English]

  • N. Ghasemi, 1
  • K. Namdari, 1
  • M. Ghoreshian, 1
  • M. Amini, 2
چکیده [English]

  Introduction : The attitude of chronic patients towards the present time and future is one of the important factors in their loyalty to remedial diets. The purpose of this study is to determine the relationship between Expectationism and Self-Care Behaviors in Type II Diabetes Patients.  Method: This is a descriptive cross-sectional study in which convenient sampling is used to investigate expectationism and self-care behavior among 214 type II diabetics (30-55 years old) in Isfahan Glands and Metabolism Research Center. The “Time Horizon Questionnaire” and “self-care Inventory” were used. The data was analyzed by estimating correlation coefficient, multivariate regression and analysis of variance. Results: The results show an increase in self-care behaviors when patients more attention to future and planning for the future. (r=.67, r=.60, sig=0). There was a negative and significant correlation between perceived value of the present time and loyalty to self-care behaviors (r=-.43, sig=0). Findings also indicate that there was a positive relationship between age and loyalty to self-care behaviors. However, no correlation was observed between gender, education, duration of the disease and loyalty to self-care behaviors.  Conclusion: Perceived value of the present time and future can affect type II diabetes patients' loyalty to self-care behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expectationism
  • Self-Care Behaviors
  • Type II diabetes