برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  تعارض کار-خانواده امروزه یکی از مشکلات عمده در جوامع می‌باشد و شناسایی عوامل پیش بین این مشکل و روابطی که با دیگر عوامل دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، که هدف ما در این پژوهش نیز می‌باشد. در این پژوهش جامعه آماری شامل 352 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی دراهواز بوده که 100 نفر از کارکنان شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی به پرسشنامه‌های خشنودی شغلی[20]، تعارض کار-خانواده [5]، عدالت بین فردی [16]، گرانباری شغلی [33]، پاسخ دادند که ضرایب پایایی آلفای کرونباخ آنها به ترتیب 86/.، 83/.، 81/. و 79/. بودند. به منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان دادند که متغیرهای عدالت بین فردی، خشنودی شغلی و گرانباری شغلی با استفاده از روش رگرسیون گام به گام به صورت معناداری متغیر ملاک را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effective Organizational Factors on the Conflict between Work and Family

نویسندگان [English]

  • A. Salahian
  • M, B. Kajbaf
  • A. Nouri
  • H. Molavi
  • M. Hasanzadeh
چکیده [English]

  Since work–family conflict is a major problem in the society, the diagnosis of the predictor factors and its relationship with other factors are of great importance. The statistical population of this study was 352 personnel of an industrial company in Ahwaz. The data were collected from 100 personnel who were randomly selected and responded to the job satisfaction (20), work-family conflict ( 5 ), interpersonal justice ( 16 ) and workload Questionnaires ( 33 ). The reliability of the questionnaires were 0.86, 0.83, 0.81 and 0.79, respectively. In order to analyze the data, stepwise regression was applied. The results indicated that interpersonal justice, satisfaction and workload can significantly predict the criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work–family conflict
  • Interpersonal justice
  • job satisfaction
  • Workload
  • Role conflict