بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7)

نویسندگان

چکیده

  هدف اساسی پژوهش کنونی تعیین پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) بوده است. مقیاس یاد شده با هدف ساختن ابزاری کوتاه برای تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (GAD) و سنجش شدت نشانه‌های بالینی مبتلایان، توسط اسپیتزر و همکاران ساخته شده است. این مقیاس دارای هفت سؤال اصلی و یک سؤال اضافی است که میزان دخالت اختلال در کارکرد‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی مبتلایان را می‌سنجد. در این مطالعه 199 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد و 24 نفر از آزمودنی‌هایی که در مراجعه به یکی از کلینیک‌های روان پزشکی شهر تهران تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (GAD) را دریافت نموده بودند شرکت داشتند. نتایج به دست آمده نشان داد که GAD-7 از آلفای کرونباخ مناسبی برخوردار بوده و ضریب پایایی ( reliability ) مقیاس بر اساس دو بار اجرای آزمون نیز مناسب ارزیابی شده است. در بررسی اعتبار ( validity ) مقیاس، نتایج بیانگر همبستگی معنادار بین مقیاس GAD-7 و پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر، برخی خرده مقیاس‌های فرم کوتاه 36 سؤالی زمینه یابی سلامت عمومی‌( (SF-36 و خرده مقیاس اضطراب 12 ماده‌ای از سیاهه نشانه‌های بالینی ( (SCL-90 بوده است که بیانگر اعتبار همگرای مناسب مقیاس است. همچنین تحلیل عاملی مقیاس GAD-7 بیانگر اشباع آن از یک عامل می‌باشد. از سوی دیگر مقایسه نمرات افراد مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی که تشخیص اختلال اضطراب فراگیر دریافت کرده بودند با نمره برش مقیاس و نیز نمرات جمعیت غیر بیمار، حاکی از اعتبار تشخیصی مطلوب مقیاس بوده است. در مجموع می‌شود گفت که مقیاس کوتاه سنجش اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) از پایایی و اعتبار مناسبی در نمونه‌های ایرانی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Study Reliability and Validity for A Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder (GAD-7)

نویسندگان [English]

  • M.R. Naeinian
  • M.R. Shaeiri
  • M. Sharif
  • M. Hadian
چکیده [English]

The objective of this study was to investigate reliability and validity of a brief self-report scale (GAD-7) developed to identify probable cases of generalized anxiety disorder. The GAD-7 is a 7-item self-report questionnaire developed by Spitrzer in 2006, for screening for GAD and assessing its severity in clinical practice and research. 199 students selected from Shahed University for the study as non clinical group and 24 patients suffered from generalized anxiety disorder, selected from a psychiatric clinic in Tehran. Research tools employed in the study were Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder (GAD-7), State-Trait anxiety inventory (STAI), Short-Form General Health Survey (SF-36) and anxiety subscale of Symptom Checklist (SCL- 90). The coefficient Alpha obtained for the total scale, and coefficient Alpha obtained for each part of the scale, and also the test–retest correlation obtained indicated a suitable reliability for the scale. Correlations calculated among GAD-7 and other instruments used in this study, suggested acceptable validity for the scale. Factorial analysis for the scale also showed one factor loading. And the scale was able to differentiate between clinical and non clinical group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brief Measure for Assessing GeneralizedAnxiety Disorder (GAD-7)
  • Generalized Anxiety Disorder (GAD)
  • reliability
  • Validity