دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، اردیبهشت 1390 (16) 
بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7)

صفحه 41-50

محمدرضا نائینیان؛ محمدرضا شعیری؛ معصومه شریفی؛ مهری هادیان