اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کیفیت زندگی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی برکیفیت زندگی در دختران فراری شهر اصفهان است. در این پژوهش از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح خط پایه ی چندگانه با شرکت کنندگان استفاده شده است. آزمودنی های این پژوهش سه دختر فراری ساکن در مرکز ارشاد بهزیستی شهر اصفهان هستند، که پس از موقعیت خط پایه، به صورت پلکانی وارد طرح پژوهشی شدند و طی 12 جلسه ی مداخله ی انفرادی، آموزش خودکارآمدی را دریافت کردند و یک ماه پس از پایان مداخله به مدت 2 هفته ی پی در پی تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. یافته های این پژوهش بر اساس تحلیل دیداری و شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد مداخله ی مورد نظر در مورد هر سه آزمودنی اثر بخش بوده است(با PND 100% برای دو آزمودنی و 91% برای یک آزمودنی). نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش های قبلی نشان می دهد که با افزایش خودکارآمدی، کیفیت زندگی افراد بهبود پیدا می کند. بنابراین آموزش خودکارآمدی در این پژوهش موجب افزایش کیفیت زندگی در دختران فراری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of self – efficacy training on quality of life in runaway girls:A Single-Subject Research

نویسندگان [English]

  • somayeh aghamohamadi
  • Mohamad Bagher Kajbaf
  • Hamid Taher Neshatdoost
  • ahmad abedi
  • zeynab Kazemi
چکیده [English]

objectiv: The present study aims to investigate the effect of self-efficiency training on runaway girls life quality in Isfahan city. Method: The study has a single-subject method with multiple baseline across participants. The participants was three Isfahan Behzisti center runaway girls which came into the experiment in a stepwise fashion and received 12 individual sessions of self-efficiency training. Afterwards, they were given follow up tests after 2 successive weeks of training. A life quality questionnaire of world healthcare organization was used as data collection method. The results of the data chart analysis based on descriptive statistics' and visual analysis. Results: Results indices revealed that the intervention has been effective on the three individuals (100% of PND for two individuals and 91% for the other one individual). Conclusion: The results of the present study were compatible with those of previously conducted ones indicating that the life quality of individuals increases along with the increase in self-efficiency. As a result, self-efficiency training in this study increased the life quality of runaway girls under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficiency
  • Quality of Life
  • Runaway girls
  • single-subject research