دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 18، شهریور 1391 (18) 
تاثیر استرس بر توجه بینایی انتخابی با نگاه به عامل شخصیتی برونگرایی

صفحه 1-14

امیر محمد شهسوارانی؛ حسن عشایری؛ کلثوم ستاری؛ سمیه علی محمدی


رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی

صفحه 15-26

رزیتا امانی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی


اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کیفیت زندگی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد

صفحه 57-68

سمیه آقامحمدی؛ محمدباقر کجباف؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ احمد عابدی؛ زینب کاظمی