اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی و اضطراب بیماران زن مبتلا به آسم شهر اصفهان بود. بدین منظور 28 بیمار مبتلا به آسم بصورت تصادفی خوشه ای از مراکز درمانی شهر اصفهان انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. این دو گروه در مرحله پیش آزمون با استفاده از زیر مقیاس های اضطراب و افسردگی آزمون SCL-90-R  مورد ارزیابی واقع شدند. سپس گروه آزمایش طی هشت جلسه هفتگی تحت درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی قرار گرفت و گروه گواه هیچگونه مداخله روانشناختی دریافت نکرد. در پایان هشت جلسه درمانی، دو گروه آزمایش وگواه در مرحله پس آزمون بار دیگر توسط زیر مقیاسهای اضطراب و افسردگی آزمون SCL-90-R  مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین زیر مقیاس عملکرد تنفسی از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم(AQLQ) ، به منظور بررسی تأثیر احتمالی میزان اضطراب و افسردگی بر علائم و نشانه های این بیماری، توسط گروه‌های گواه و آزمایش قبل و بعد از مداخله درمانی تکمیل گردید. نتایج حاصل تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات اضطراب و افسردگی گروه آزمایش، در مرحله پس آزمون به میزان معناداری نسبت به گروه گواه کاهش پیدا کرده است (05/0>P). همچنین میانگین نمرات عملکرد تنفسی گروه آزمایش در مرحله پس آژمون به میزان معناداری نسبت به گروه گواه افزایش یافته است(05/0>P). بر اساس یافته های فوق می توان گفت درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی می تواند به عنوان یک درمان مفید جهت بهبود اختلالات روانی همراه با بیماری آسم و  عملکرد تنفسی (علائم و نشانه ها) به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on Anxiety and Depression of Asthma Patients

نویسندگان [English]

  • F. Rezaie
  • H. Neshat Doost
  • N. Vakili Zarch
  • B. Amra
  • H. Molavi
چکیده [English]

The purpose in this article is to determine influence of cognitive behav-ioral therapy (CBT) on anxiety and depression of female asthma patients in Isfahan. For this, 28 asthma patients were selected from medical cen-ters in Isfahan using random cluster sampling, categorized in test and control groups. Both groups were evaluated in pre-test level through anxiety and depression subscales of SCL-90-R. Then experiment group was under cognitive behavioral therapy in a group form during 8 weekly sessions and control group received no psychological treatment. After 8 medical sessions, the two groups were once more evaluated in post-test level through anxiety and depression subscales of SCL-90-R. Also res-piratory performance subscale in asthma patients' life quality question-naire (AQLQ) was completed by both groups before and after medical interventions in order to study possible influence of depression and anxi-ety rate on symptoms of this illness. Results of covariance analysis showed that depression and anxiety average score in post-test level has been meaningfully reduced in comparison to the other group (P < 0.05). Also, respiratory performance average score in experiment group has been significantly increased in comparison to control group (P < 0.05). According to the above-mentioned findings, it could be said that cogni-tive behavioral therapy in group form is useful solution for improvement of psychological disorders followed by asthma and respiratory perfor-mance (symptoms).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asthma
  • Cognitive behavioral therapy
  • anxiety
  • Depression
  • Respiratory performance