دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 19، بهمن 1391 (19) 
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم

صفحه 23-32

فاطمه رضایی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ نجمه وکیلی زارچ؛ بابک امرا؛ حسین مولوی