تأثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود در افزایش جرأت ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرأت دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود بر افزایش جرأت ورزی وعزت نفس دانش آموزان کم جرأت دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران بود. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، از میان مناطق تهران یک منطقه به صورت تصادفی انتخاب، و سپس از میان مدارس ابتدایی دخترانه آن منطقه، دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت از 27 دانش آموز کم جرأت شناسایی شده از میان دانش آموزان پایه سوم تا پنجم آن مدارس (با استفاده از مصاحبه تشخیصی محققین و نمره آزمون گمبریل و ریچی)، 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. پرسشنامۀ جرأت ورزی گمبریل و ریچی  برای سنجش میزان جرأت ورزی و پرسشنامۀ عزت نفس کوپراسمیت برای سنجش میزان عزت نفس این دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام پیش آزمون برنامۀ آموزش ابراز وجود طی 10هفته، هر هفته 1 جلسه، به مدت 5/1ساعت اجرا شد و در پایان از دانش آموزان پس آزمون گرفته شد. به منظور پیگیری تأثیر آموزش مهارت های ابراز وجود، پس از گذشت 25روز، آزمون روی هر دو گروه مجدداً اجرا شد. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس دوعاملی همراه با اندازه گیری های مکرر روی یک عامل تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان جرأت ورزی و عزت نفس آزمودنیها در پایان برنامۀ درمانی افزایش یافت. نتایج آزمون پیگیری نشان داد که تأثیر آموزش، 25 روز بعد از اجرای آن نیز حفظ شده است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای ابراز وجود، می تواند موجب ارتقاء میزان جرأت ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرأت شود.هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود بر افزایش جرأت ورزی وعزت نفس دانش آموزان کم جرأت دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران بود. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، از میان مناطق تهران یک منطقه به صورت تصادفی انتخاب، و سپس از میان مدارس ابتدایی دخترانه آن منطقه، دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت از 27 دانش آموز کم جرأت شناسایی شده از میان دانش آموزان پایه سوم تا پنجم آن مدارس (با استفاده از مصاحبه تشخیصی محققین و نمره آزمون گمبریل و ریچی)، 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. پرسشنامۀ جرأت ورزی گمبریل و ریچی  برای سنجش میزان جرأت ورزی و پرسشنامۀ عزت نفس کوپراسمیت برای سنجش میزان عزت نفس این دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام پیش آزمون برنامۀ آموزش ابراز وجود طی 10هفته، هر هفته 1 جلسه، به مدت 5/1ساعت اجرا شد و در پایان از دانش آموزان پس آزمون گرفته شد. به منظور پیگیری تأثیر آموزش مهارت های ابراز وجود، پس از گذشت 25روز، آزمون روی هر دو گروه مجدداً اجرا شد. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس دوعاملی همراه با اندازه گیری های مکرر روی یک عامل تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان جرأت ورزی و عزت نفس آزمودنیها در پایان برنامۀ درمانی افزایش یافت. نتایج آزمون پیگیری نشان داد که تأثیر آموزش، 25 روز بعد از اجرای آن نیز حفظ شده است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای ابراز وجود، می تواند موجب ارتقاء میزان جرأت ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرأت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Assertive Skills Training on Improvement of Assertion and Self-esteem of Third to Fifth Grade Low-assertive Girl Students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Y. Rezapour Mirsaleh
  • P. Aboutorabi Kashani
  • S. Ebrahimi Ghavam
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of educating self-assertive skills on improvement of assertiveness and self-esteem of third- to fifth-grade girl students with low assertion in Tehran. For this purpose, one region was randomly selected among regions of Tehran through cluster sampling method and tow schools were randomly select-ed among girl primary schools located in this region. Finally, among 27 low assertive students identified by researchers, 20 ones were randomly selected and were randomly divided to experimental and control groups. The design of this study was pre-post test on control group. The Gambrill-Richey Assertion Inventory was used to assess the general as-sertiveness skills, and Cooper-Smith self-esteem inventory was used to assess self-esteem of these students. Following pre-test administration, the assertive skills were educated in a 1.5-hour session per week for 10 weeks and post-test was administered at the end. To assess the effect of assertive skills training, the test was re-conducted for two groups after 25 days. The data were analyzed with two-factor ANOVA with repeated and frequent measurements on one factor. The results indicated that assertiveness and self-esteem of students were improved at the end of survey.  The result of follow-up test revealed that the effect of education was durable after 25 days. According to the results of this study, education of assertive skills can improve assertiveness and self-esteem of students with low assertion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assertive skills
  • Assertion
  • Self-esteem