تاثیرآموزش رفتارهای سالم جنسی در کاهش نشانه‌های اختلال اضطرابی وسواس- بی اختیاری

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش رفتارهای سالم جنسی در کاهش نشانه های اختلال اضطرابی وسواس- بی اختیاری بود. جامعه در این پژوهش شامل تمام درمانجویان مبتلا به اختلال وسواسِ مراجعه کننده به انجمن وسواس بود. نمونه‏ای بیست نفری به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب و با همین روش در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شد. آموزش رفتارهای سالم جنسی را برای گروه آزمایشی اجرا کردیم و میزان شدت اختلال وسواس هر آزمودنی بوسیله مقیاس وسواس – بی اختیاری ییل ‏بروان (YBOCS) در پیش آزمون و پس آزمون اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد: 1- آموزش رفتارهای سالم ‏جنسی در کاهش نشانه های اختلال اضطرابی وسواس-  بی اختیاری تاثیر مثبت دارد. 2- آموزش رفتارهای سالم ‌جنسی در کاهش نشانه های اختلال اضطرابی وسواس - بی اختیاری در بین زنان و مردان تاثیر متفاوتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sexual Healthy Behaviors Education on Reduction of Obsessive-Compulsive Disorder Symptoms

نویسندگان [English]

  • M. Dalir
  • M. Aliakbari Dehkordi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of Sexual Healthy Behaviors Education on reduction of Obsessive-Compulsive Disorder symptoms. Statistical population includes all clients with O.C.D referred to Iranian Obsession Association. Using random simple sampling meth-od, a 20-person sample has been chosen and they were categorized in two experimental and control groups in the same way. We did Sexual Healthy Behaviors Education for experimental group and rate of O.C.D on each participant was measured in pre-test and post-test by means of Yale Brown Obsessive-Compulsive Scale. The result showed: 1. Sexual Healthy Behaviors Education have a positive effect on reduction of O.C.D symptoms. 2. Sexual Healthy Behaviors Education doesn't have remarkable different influence on reduction of O.C.D symptoms among males and females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual healthy behaviors education
  • Reduction of symptoms
  • Obsessive-compulsive disorder