تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت‌های مربوط به تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی در زنان متأهل دارای ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی بوده است. بدین منظور 191 زن متأهل، از بین پرستاران شاغل (100 نفر دارای ازدواج غیرفامیلی و 91 نفر دارای ازدواج فامیلی) در بیمارستان‌های شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های رضایت زناشویی اینریچ (ENRICH)، تعارض زناشویی (MCQ) و رضایت جنسی (ISS) بر روی آن‌ها اجرا شده است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره حاکی از تفاوت معنادار دو گروه در متغیرهای رضایت زناشویی و ابعاد آن (بجز بعد ارتباط جنسی)، تعارض زناشویی و ابعاد آن و رضایت جنسی بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که زنان دارای ازدواج‌های غیر فامیلی از رضایت زناشویی و رضایت جنسی بالاتر و تعارض زناشویی پایین‌تری نسبت به زنان دارای ازدواج‌های غیرفامیلی برخوردارند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که زوجین دارای ازدواج‌های غیر فامیلی از ارتباطات رضایت بخش تری نسبت به زوجین دارای ازدواج فامیلی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marital Conflict, Marital Satisfaction, and Sexual Satisfaction: Comparison of Women with Relative Marriage and Women with Non-relative Marriage

نویسندگان [English]

  • R. Amrelahi
  • R. Roshan Chesly
  • M.R. Shairi
  • A. Nik Azin
چکیده [English]

The purpose of this research is determination of differences in marital conflict, marital satisfaction, and sexual satisfaction between women with relative marriage and non-relative marriage. For this, 191 married women among nurses (100 people with non-relative marriage and 91 persons with relative marriage) employed in Tehran hospitals were selected by cluster sampling and Enrich marital satisfaction, marital conflicts, and sexual satisfaction questionnaires were conducted. Results of single- and multi-variable variance analysis showed meaningful differences between two groups in marital satisfaction variables and their aspects (except sexual relation), marital conflicts and their aspects, and sexual satisfaction. Comparison of means indicated that women with non-relative marriage have higher marital and sexual satisfaction and lower marital conflicts than women with relative marriage. In general, the research results showed that women with non-relative marriage have more satisfying relation in comparison with the ones with relative marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Marital conflict
  • Marital satisfaction
  • Sexual satisfaction
  • Relative marriage