تأثیر مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سمنان بود. در یک طرح آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون توأم با گروه کنترل، 54 نفر از این دانشجویان به طور تصادفی انتخاب و در گروه‌های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان در دو مرحله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند و گروه آزمایشی ده جلسه آموزش مهارت های زندگی را هفته ای یکبار دریافت کرد. تحلیل کواریانس حاکی از آن بود که آموزش مهارت های زندگی بطور معناداری سلامت عمومی دانشجویان گروه آزمایش را بهبود بخشیده است و باعث کاهش معنادار علایم نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است (05/0>p). بر اساس این یافته، نتیجه گرفته می شود که آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک راهکار مؤثر می تواند برای ارتقای سلامت عمومی دانشجویان بکار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Skills Influence on Students’ General Health

نویسندگان [English]

  • E. Rahimian Bugar
  • M.A. Mohammadifar
  • M. Najafi
  • Gh.R. Dehshiri
چکیده [English]

The purpose of this study is determining the influence of life skills education on Semnan University students’ general health. In a test plan having pretest and posttest with control group, 54 students were selected and categorized in test and control groups. Participants completed general health questionnaires in two steps. Test group attended in ten sessions on life skills education which was held once per week. Covariance analysis indicated that life skills education has meaningfully improved test group students’ general health and has significantly reduced body symptoms, anxiety and insomnia, social performance disorder, and depression in test group in comparison with control group (P> 0.05). As a result, it could be concluded that education of life skills is used as an effective strategy for improvement of students’ general health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Life skills
  • General health
  • Students