رابطه سلامت عمومی و تعلل ورزی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه تعلل ورزی و سلامت عمومی در دانش آموزان دبیرستانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان اسلام آباد غرب بودند. از جامعه مورد نظر تعداد 116 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعلل شوارزر، شمینتز و دیهل و سلامت عمومی (GHQ-28) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین تعلل و سلامت عمومی در کل وجود دارد. بدین معنی که هر چه قدر میزان تعلل و تعویق در کارها در بین دانش آموزان بیشتر باشد مشکلات سلامت عمومی آنها بیشتر است. این رابطه برای خرده مقیاس های اضطراب و افسردگی بالاتر بود. اما بین دیگر خرده مقیاس ها و تعلل همبستگی معنی داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان متغییرهای سلامت عمومی اضطراب و افسردگی پیش بینی کننده تعلل ورزی هستند و جمعا 13/. واریانس تعلل ورزی را تبیین می کنند. دیگر نتایج دال بر آن بود که بین دختران رشته‌‌های مختلف تحصیلی از نظر سلامت عمومی و تعلل تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج پژوهش حاضر با بسیاری از تحقیقات قبلی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین مشکلات روانی و تعلل همسو می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between General Health and Procrastination

نویسندگان [English]

  • M. golmohammadian
  • P. yaseminejad
  • Z. Feizabadi Farahani
  • N. Naderi
چکیده [English]

This research was conducted for recognizing the relation between procrastination and high school students’ general health. Statistical population of the study was all students of girl high schools in Western Islam Abad. 116 students were selected through random cluster sampling. Research tools included Schmitz, Deihel, and Schwarzer procrastination questionnaire, and general health (GHQ-28). Pearson correlation coefficient, step-by-step regression, and single-way variance analysis were applied for data analysis. Analysis results showed that there is positive meaningful relation between general health and procrastination. It means that the more procrastination and delay is among students, the more general health problems they have. This relation was higher for sub-scales such as anxiety and depression but no meaningful correlation between other sub-scales and procrastination. Step-by-step regression results indicated that among general health variables, anxiety and depression are predictors of procrastination and totally 0.13 of variance can determine procrastination. Other findings showed that there is no meaningful difference between girl students in different academic majors on general health and procrastination. Current research findings are compatible with previous researches based on existence of positive relation between mental problems and procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • procrastination
  • General health
  • Girl student