اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر اضطراب و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر اضطراب و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون بود. به منظور انجام این پژوهش، 30 بیمار زن مبتلا به فشار خون که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند در 2 گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. روش پژوهش آزمایشی بود. ابزارهای مورد استفاده عبارت بود از پرسشنامه اضطراب بک و دستگاه فشار سنج جیوه ای. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی می تواند اضطراب و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Therapy Based on Detached Mindfulness Meta-cognitive Model on Hypertension-suffering Female Patients’ Hypertension and Anxiety

نویسندگان [English]

  • A. bakhtiari 1
  • H.T. neshatdoost 1
  • A. abedi 1
  • M, sadeghi 2
چکیده [English]

The purpose of this research was surveying effectiveness of group therapy based on detached mindfulness meta-cognitive model on hypertension-suffering female patients’ hypertension and anxiety. For this, 30 women suffering hypertension were selected by simple random sampling and were categorized in two test group (15 persons) and control group (15 persons). The methodology of research was testing. The applied tools were Beck anxiety questionnaire and mercury manometer. Test group attended in 8-session group therapy based on detached mindfulness meta-cognitive model. The resulted data were analyzed by covariance analysis test. Findings showed that group therapy based on detached mindfulness meta-cognitive model could reduce female patients’ hypertension and anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • Hypertension
  • Group therapy
  • Detached mindfulness meta-cognitive model