پیش‌بینی سانحه‌پذیری از خطاهای توجه در رانندگان

نویسندگان

دانشگاه ایلام

چکیده

هدف: در جامعه این تصور وجود دارد که برخی مردم بیشتر تصادف می کنند یعنی سانحه پذیرترند.معمولا ویژگی های شخصیتی مرتبط با سانحه پذیری در پیشینه پژوهش ها بررسی شده است ؛اما، در پژوهش حاضر اثر یک عامل انسانی یعنی توجه در وقوع رفتارهای خطر ساز مورد بررسی قرار گرفته است. روشها: نمونه پژوهش شامل 140 راننده از یک شرکت حمل و نقل بود که بر اساس تعداد زیاد سوانح انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش در دو مرحله آزمایش(ارائه اقلام نامرتبط به گوش شرکت کننده و تکرار آنها توسط او در مرحله اول و گزارش سه رقمی که حداقل از پیام نا مرتبط یک رقم در آن گنجانیده شده است توسط شرکت کننده در مرحله دوم) شرکت نمودند. یافته ها: ابزار پژوهش، عبارت از 48 زوج پیام های متفاوت شامل ارقام و کلمات نا مرتبط با یکدیگر بود که به طور همزمان به دو گوش شرکت کننده ارسال می گردید. ابزار مورد استفاده از روان شناسی آزمایشگاهی برای سنجش توجه با داده های آرشیوی تعداد سوانح رابطه نشان داد(p < 0.05). میزان رابطه برای خطای حذف و خطای مداخله در مرحله اول به ترتیب برابر31/0، 34/0و خطای تغییر توجه در مرحله دوم 36/0 (p < 0.01)بود. همچنین خطای مرحله دوم حادثه پذیری را پیش بینی می کرد. نتیجه گیری: نخست، بر اساس نتایج این پژوهش، ویژگی های شخصیتی و توجه، نقشی اساسی در ایجاد سوانح دارند . دوم، ماهیت خطاها در هر مرحله از توجه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Accident Vulnerability Caused by Drivers’ Attention Errors

نویسندگان [English]

  • H.R. Arizi
  • J. Mohammadzadeh
  • H. barati
چکیده [English]

Purpose: there is idea in society that some people have more accidents because they are more accident vulnerable. Usually, characteristics related to accident vulnerability are surveyed in researches’ backgrounds. But at this research influence of a human factor, attention in occurrence of dangerous behaviors, is studied. Methods: statistical population was 140 drivers of a transportation company, selected based on large number of accidents. Participants attended in two steps of tests (providing matters unrelated to participant’s ear and their repetition by him in the first step, and three-digit report by participant in the second step which at least one digit from unrelated message is included in it). Findings: research tools were 48 different pair messages including digits and words unrelated to each other, sent to both ears of participants simultaneously. Tools used from laboratory psychology for measurement of attention showed relation with accidents’ archived data (p < 0.05). Relation rate for deletion error and interference error in the first step was respectively 0.31 and 0.34 and attention deviation error in the second step was 0.36 (p < 0.01). Also, second step error could predict accident vulnerability. Conclusion: based on this research results, characteristics and attention have critical role in creation of accidents. Second, nature of errors in each steps of attention differs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention
  • Accident vulnerability
  • Driving accidents