آزمون اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده بر خشنودی زندگی – یک الگوی چند میانجیگر

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، آزمون اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده بر خشنودی زندگی پرستاران (340 نفر) بیمارستان های شهر شیراز از طریق آزمون یک الگوی چند میانجیگر بود، در این تحقیق سعی شد با استفاده از یک رویکرد الگوی چندمیانجیگری، اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده بر خشنودی زندگی از طریق دو میانجیگر خشنودی شغلی و خشنودی خانواده به صورت همزمان مورد آزمون قرار گیرد.
در این مطالعه سعی بر این بود که دو اندیشه کلی روشن گردد: اول اینکه تعارض کار-خانواده به صورت غیرمستقیم می‌تواند میزان کیفیت کلی زندگی فرد را متأثر سازد و دوم اینکه چگونگی کیفیت کلی خشنودی زندگی بستگی به خشنودی فرد از دو جنبه عمده زندگیش (کار و خانواده) دارد.
با استفاده از آزمون الگوی چندمیانجیگر پریچر و هایز (2008)، میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم الگوی حاضر و معنی داری آماری آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
تحقیق حاضر درنهایت دو اندیشه کلی مطرح شده را تأیید کرد، ضمن آنکه اثرات غیرمستقیم خاص از طریق هر یک از دو متغیر میانجیگر الگوی مورد نظر را نیز مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing of Indirect Effect of Work-Family Conflict on Life Satisfaction- A Multi-mediator Model

نویسندگان [English]

  • M.H, Motesharrei
  • N. Arshadi
  • A.K. Neisi
چکیده [English]

The purpose of this study was testing of indirect effect of work-family conflict on life satisfaction of Shiraz hospitals nurses (340 persons) through testing of a multi-mediator model. Using a multi-mediator approach, indirect effect of work-family conflict on life satisfaction was simultaneously tested through two mediators of job satisfaction and family satisfaction. In this research it was tried to clarify two general perceptions: First, work-family conflict can indirectly influence general quality of individual’s life. Second, general quality of individual’s life satisfaction is depended on two main aspects of his life (job and family). Using Preacher and Hayes’ multi-mediator model, rate of direct and indirect effects of this model and their statistical meaningfulness was evaluated. Eventually, this research approved the two general perceptions. In addition, it determined special indirect effects of the mentioned mediator variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-family conflict
  • Family satisfaction
  • Life Satisfaction
  • job satisfaction