رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی در زنان متأهل

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی زنان متأهل بود. وجود رابطه جنسی رضایتبخش مطلوب به نحوی که بتواند موجب تأمین رضایت طرفین شود نقش بسیار مهم و اساسی در احساس خوشبختی ، موفقیت و پایداری خانواده دارد. به دلیل وجود برخی محدودیت‌های فرهنگی و موانع موجود در جامعه، در اکثر موارد زوجین نه تنها برای برطرف کردن اختلالات و مشکلات جنسی به متخصصان و مراکز مشاوره مراجعه نمی‌کنند، بلکه از طرح این موضوع در بین خودشان نیز خودداری می ورزند و این امتناع می تواند گاهی منشاء اختلافات شدید خانوادگی و در نهایت جدایی‌های عاطفی و یا طلاق شود . این در حالی است که رضایت جنسی و در نهایت رضایت زناشویی در سازگاری زوجین تأثیر به سزایی دارد.
مواد و روشها: 200 نفر از زنان متأهل مراجعه‌کننده به انستیتو روانپزشکی و روانشناسی تهران با دامنه سنی 50-18 سال به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI) روزن 2000 و پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپاینر 1976 جمع‌آوری شد. دو آزمون مذکور از اعتبار و روایی بالایی برخوردارند. اطلاعات به دست آمده به وسیله آزمون‌های آماری همبستگی و رگرسیون گام به گام تحلیل شد.
یافته‌ها: بین کنش وری جنسی و سازگاری زناشویی در زنان رابطه معناداری وجود داشت و مولفه های میل جنسی و رضایت جنسی 30 درصد واریانس سازگاری زناشویی را تبیین می کردند .
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش که نشان می‌دهد عملکرد جنسی در پیش بینی سازگاری زناشویی نقش دارد به نظر می‌رسد توجه به درمان اختلالات جنسی و افزایش اطلاعات صحیح و آموزشهای لازم در این خصوص به افزایش رضایت جنسی زنان و در نهایت تداوم زندگی و رضایت زناشویی می انجامد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Relation between Sexual Performance and Marital Compatibility in Married Women

نویسندگان [English]

  • M. Aliakbari
  • L. Heydarinasab
  • SH. Ghobadi
چکیده [English]

Introduction: The purpose was determination of relation between sexual functionality and marital compatibility in married women. Having satisfactory sexual relation providing satisfaction for both sides of family, has an important role in feelings of prosperity and success, and durability of family life. Due to some cultural limitations and obstacles available in our society, in most cases, not only couples do not refer to consultation centers and experts, but also avoid discussion on it with each other and this avoidance sometimes cause deep family conflicts which leads to emotional separations or divorces while sexual satisfaction and marital satisfaction has significant effects on couple compatibility.
Material and Methods: 200 married women referring to Tehran psychology and psychiatry institute with age range of 18-50 year were selected by available sampling method. The required data was obtained through Rosen Female sex functionality inventory (FSFI) (2000) and Spanier marital compatibility questionnaire (1976). The two mentioned tests have high validity and reliability. Obtained data were analyzed by step-by-step regression and correlation statistical tests.
Findings: there was meaningful relation between sexual activity and marital compatibility in women. Sexual desire and sexual satisfaction determined 30% of marital compatibility variance.
Conclusion: considering the results that show sexual functionality plays role in prediction of marital compatibility, it seems that attention to treatment of sexual disorders and obtain of correct information and education related to it leads to improvement of women’s sexual satisfaction and finally continuance of family life and marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Married women
  • Marital satisfaction
  • Sexual functionality