طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین سبک‌های مقابله و عاطفه مثبت ومنفی با بخشش در دانشجویان

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این مطالعه با هدف ارائه الگوی علی رابطه بین سبک های مقابله و عاطفه مثبت ومنفی با بخشش در دانشجویان دانشگاه صورت گرفته است. در این مطالعه علّی- همبستگی، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهیدچمران می باشند که به روش تصادفی مرحله-ای،351نفر( 208 دختر و 143 پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها در این پژوهش به سه مقیاس گرایش به بخشش هارتلند (HFS)، پرسشنامه سبک‌های مقابله (CSQ) و مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS)پاسخ دادند. ارزیابی الگوهای پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس نرم افزار AMOS-16 انجام گرفت.تحلیل-های الگویابی معادلات ساختاری نشان دادند که الگوی پیشنهادی پیشایندها برازنده داده‌ها نمی‌باشد و به اصلاح نیاز دارد. در نتیجه،با حذف مسیرهای غیر معنی‌دار برازش الگوی نهایی پیشایندها با داده ها نیز با RMSEA 06/0تأیید گردید.استفاده از آزمون تفاوت مجذور کای نیز روند بهبود الگوی نهایی را مورد تأیید قرار داد. بر اساس نتایج مدل،راهبردهای مقابله از طریق عاطفه مثبت انطباقی اثر غیر مستقیم معنا داری بر بخشش داردواز میان راهبردهای مقابله غیر انطباقی، مقابله هیجانی بر بخشش اثر غیر مستقیم معنا‌داری از طریق عاطفه منفی داشت اما برای مقابله اجتنابی چنین رابطه غیر مستقیم معنا‌داری با بخشش از طریق عاطفه منفی گزارش نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Testing Causal Model of Relation between Confronting Styles and Positive and Negative Affection and Forgiveness in Students

نویسندگان [English]

  • S. bassak nejad
  • F. Amini
  • E. Hashemi Sheykh shabani
چکیده [English]

This study was conducted aimed at designing and testing causal model of relation between confronting styles and positive and negative affection and forgiveness in students of university. In this causal-correlation study, statistical population was all students of Chamran University which 351 students (208 girls and 143 boys) were selected as the sample by step random method. Respondents answered to Hartland forgiveness scale (HFS), confronting style questionnaire (CSQ), and positive and negative affection scale (PANAS). Evaluation of proposed models was done using structure equation modeling (SEM) based on AMOS-16. Structure equation modeling analysis showed that proposed antecedents model are not graceful to the data and needs some requirements. Therefore, by omission of non-meaningful routes, fitting of final antecedents model with data was approved 0.06 by RMSEA.
Application of Chi square test confirmed final model improvement procedure. Based on findings, strategies of confronting, through adaptive positive affection, has indirect meaningful effect on forgiveness while among non-adaptive confronting strategies, emotional confronting had indirect meaningful effect on forgiveness by negative affection. But for avoidance confronting, such indirect meaningful relation with forgiveness was not observed through negative affection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • Coping Styles
  • positive affect
  • negative affect