«مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی‌های روانسنجی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی «مقیاس تصویر خود منفی» (NSPS) است، لذا پس از آماده سازی مقیاس مذکور و انجام مراحل مقدماتی و رفع مشکلات احتمالی، NSPS بر روی 574 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شاهد که به شیوه نمونه برداری خوشه ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید و ساخت عاملی این ابزار با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل ها بیانگر ساختار 4 عاملی NSPS است که به ترتیب عبارتند از: «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با ظاهر فیزیکی»، «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با کفایت اجتماعی (1)»، «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با کفایت اجتماعی (2)» و «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با کنترل علائم اضطراب». جهت بررسی پایاییNSPS و عوامل آن، ضرایب همسانی درونی و ضرایب بازآزمایی محاسبه شدند که نتایج بیانگر پایایی قابل قبولNSPS و عوامل آن است. بررسی اعتبار سازه NSPS و عوامل آن با 6 مقیاس ( SIAS SPS, LSAS-SR,SPIN ,DASS-21, BDI-II, ) نشان می دهد که ضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون بین NSPS و مقیاس های دیگر معنادار هستند و تنها همبستگی های آن با LSAS-SR از همه کمتر یا غیرمعنادار بودند که به تبیین آن‌ها پرداخته خواهد شد. در مجموع، نتایـج این مطالـعه شواهـدی برای صحـت ساخت عاملی و پایایی و اعتبار قابل قبـول عامل های NSPS را ارائـه می دهـد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Structure and Psychometric Features

نویسندگان [English]

  • M. Atrifard
  • S.K. Rasoolzadeh Tabatabaie
  • M.R. Shaieri
  • P. Azad Fallah
  • M. Jan Bozorgi
چکیده [English]

The purpose of this study is determination of factor structure and psychometric features "negative self-picture scale" (NSPS). So, after preparation of mentioned scale and implementation of basic steps as well as omission of possible problems, NSPS was done on 574 Shahed University bachelor students, selected by cluster sampling and factor structure of this tool was surveyed by heuristic confirmatory factor analysis. Results of these analyses represents NSPS 4-factor structure which respectively include: "concerns on appearance of physical defects", " concerns on of social competency defects(1)", " concerns on of social competency defects(2)" concerns on defects and disabilities related to anxiety symptoms control". In order to study NSPS validity and its factors, internal consistency coefficients and retesting coefficients were calculated. Results represent NSPS acceptable validity and its factors. Validity study of NSPS structure and its factors with 6 scales ( SIAS SPS, LSAS-SR,SPIN ,DASS-21, BDI-II) shows that Pearson correlation coefficients between NSPS and other scales is meaningful and only its correlations with LSAS-SR is at least and non-meaningful which will be explained. Generally, this study provides evidences for accuracy of factor structure NSPS acceptable validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative self-picture scale
  • Social anxiety
  • Factor structure
  • Structure validity
  • Validity