مقایسه ویژگیهای شخصیت در دانش‌آموزان دختر محبوب و منزوی دبیرستانی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و داشتن روابط اجتماعی از نیازهای اساسی اوست.هدف از این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیت در دانش آموزان دخترمحبوب ومنزوی دبیرستانی است. روش تحقیق علی مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان در شهرستان بهارستان بوده است. و روش نمونه گیری به روش خوشه ای و تصادفی بوداز بین 21دبیرستان موجود در شهرستان ,8دبیرستان به شکل تصادفی و خوشه‌ای انتخاب شدند. درکل1232نفر در پژوهش شرکت کردند . که از میان آنها به روش جامعه سنجی جمعا 368نفر در گروههای محبوب ومنزوی قرار گرفتند. برای سنجش ویژگیهای شخصیت از آزمون شخصیت آیزنک (57) سوالی وبرای انتخاب افراد محبوب و منزوی از پرسشنامه جامعه سنجی استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری ازآزمون خی دو استفاده شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد میانگین ویزگیهای شخصیتی برونگرایی و ثبات شخصیت در گروه محبوب بیشتر از گروه منزوی بود.و میانگین ویزگیهای شخصیتی درونگرایی و روانرنجوری در گروه منزوی بیشتر از گروه محبوب بود. از یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت ویزگیهای شخصیتی افراد بر محبوبیت یا انزوا تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Characteristics in Popular and Solitary Girl Students

نویسندگان [English]

  • M. Sedaghat 1
  • Z. Lak 2
  • A.R. Kiamanesh
چکیده [English]

Human being is a social creature and having social relationships is one of his substantial needs. Our purpose is comparing the characteristics in popular and solitary high school girl students. The methodology is casual comparative research. Statistical population is all of high school girl students in Baharestan. Sampling was done in a random cluster method. 8 schools were selected among 21 schools through random cluster sam-pling. 1232 girl participated in the study, 368 of them were categorized in popular and solitary girls categories by sociometry method. 57-question Eysenck personality inventory was used for measurement of girls’ characteristics and for selection of popular and solitary girls, soci-ometry questionnaire was applied. Chi-square was applied for statistical analysis and introversion and psycho-neurotic affliction mean in solitary group was higher than popular one. Findings show that individuals’ cha-racteristics can influence solitude and popularity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characteristics
  • Popular teenager
  • Solitary teenager
  • Soci-ometry
  • High school student