دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 21، دی 1392 (21) 
مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی

صفحه 53-64

مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ عسکر آتش افروز؛ منیجه شهنی ییلاق؛ شبنم رضایی


اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)

صفحه 107-118

ناصر یوسفی؛ کاوه فارسانی؛ عباس شکیبا؛ سجاد همتی؛ جمیله نبوی حصار