اثربخشی آموزش رویکرد شناختی- رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری نوجوانان پسرمقطع دبیرستان شهرکرد

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش رویکرد شناختی- رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری دانش آموزان صورت گرفت. روش تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شهرکرد بود. نمونه پژوهش شامل 30 دانش آموز بود که از بین 100 نفر از دانش آموزانی که به پرسشنامه پرخاشگری پاسخ دادند و نمرات آنها یک انحراف استاندارد پایین تر از میانگین بوده است انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش شناختی- رفتاری عزت نفس را به مدت 5/1ساعت در هفته دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ نوع برنامه ی آموزشی دریافت نکرند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه پرخاشگری(AQ) باس و پری، و پس از جمع آوری داده ها برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش های آمار توصیفی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. تحلیل داده ها نشان می دهد که آموزش شناختی- رفتاری عزت نفس به طور معناداری در سطح )05/0>P) موجب کاهش پرخاشگری نوجوانان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Education of Self-esteem Behavior-Cognition Approach on High School Male Students’ Aggression in Shahre-Kurd

نویسندگان [English]

  • E. Zareie 1
  • Gh. Baharloo 2
  • R. Karami Boldaji 1
  • M. Sabetzadeh 1
چکیده [English]

This study was conducted in order to examine effectiveness of educating self-esteem behavior-cognition approach on students’ aggression. The methodology was experimental research with pre-test and post-test for control group. Statistical population included all high school male stu-dents in Share-Kurd. The sample was 30 students whom were selected among 100 students answering aggression questionnaire, their scores were one standard deviation lower than mean and these 30 students were randomly categorized in two 15-person experimental and control groups. Experimental group attended in 8 sessions of self-esteem behavior-cognition education, 1.5 hour per week while control group did not receive any educational courses. Research tools included Coopersmith self-esteem questionnaire, Buss and Perri aggression questionnaire and after data collection, covariance analysis was used in addition to descriptive statistics methods for data analysis. Data analysis shows that self-esteem behavior-cognition education in (P < 0/05) causes reduction of teens’ aggression.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior-cognition education
  • Self-esteem
  • Teens’ aggres-sion