اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)

نویسندگان

چکیده

ﻫﺪف ﻋﻤﺪه تحقیقﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ و روایی سنجی شاخص تمایل جنسی هالبرت روی نمونه‌ای از زنان و مردان متأهل شهر اصفهان بود. 325 نفر در دو مرحله[مرحله اول 75 نفر، مرحله دوم 250 نفر)، از بین ﮐﻠیه زنان و مردان متأهلی که در تابستان سال 1390 به فرهنگسراهای شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، ﺑﻪ ﺻﻮرت نمونه گیری در دسترس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳشنامه تمایل جنسی هالبرت و پرسشنامه‌های ملاک [سیاهه تمایل جنسی، مقیاس خود ابرازی جنسی ومقیاس عملکرد جنسی) را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎیﮐﺮوﻧﺒﺎخ و تصنیف [ ﺑﺮای 25 ﻣﺎده) رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶﺑﻮدﻧﺪ. ضرایب روایی همگرای پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت با مقیاس های خودابرازی جنسی و عملکرد جنسی، و نیز ضریب روایی همزمان پرسشنامه با سیاهه تمایل جنسی اسپکتور، معنادار بودند. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ یک راهه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زنان و مردان، ﺗﻔﺎوت معناداری در میزان تمایل جنسی وﺟﻮد دارد[100/0>p) و همچنین ﺑﯿﻦ افزایش سن و ﻣﯿﺰان تمایل جنسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد [100/0>p). شاخص‌های روانسنجی بدست آمده در این تحقیق، گویای هماهنگی نتایج با ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ شاخص تمایل جنسی هالبرت، از آن ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، در سنجش میزان تمایل جنسی افراد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Halbert Index of Sexual Desire (HISD) Questionnaire Validation

نویسندگان [English]

  • N. Yousefi
  • K. Farsani
  • A. Shakiba
  • S. Hemmati
  • J. Nabavi Hesar
چکیده [English]

The main purpose of this study was evaluation of validity and reliability of HISD on a sample of Isfahan married men and women. 325 persons were selected among all married women and men visiting Isfahan cul-tural centers in two stages (75 persons in the first stage and 250 persons in the second one) by available sampling and completed Halbert index of sexual desire questionnaire and criterion questionnaire (sexual desire in-ventory, sexual self-presentation scale, and sexual performance scale). Results of internal consistency reliability coefficient such as Cronbach Alpha and Split-half Method (for 25 items) were satisfactory. In addi-tion, single-way variance analysis indicated that there is meaningful dif-ference in sexual desire between men and women (P> 0.100) and also there is meaningful and positive relation between aging and sexual desire (P> 0.100). Psychometric indicators resulted represent accordance of results with previous researches, and based on convergent validity and Halbert index of sexual desire reliability it can be used for measurement of individuals’ sexual desire in clinical and research environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Halbert index of sexual desire
  • validation
  • Validity and re-liability