بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) - نسخه دانش آموزان (PWI-SC)

نویسندگان

چکیده

برخی مقیاس هایی که با هدف اندازه گیری کیفیت زندگی در جمعیت عمومی تهیه شده اند برای تمام گروه ها از جمله افراد دارای اختلالات شناختی و کودکان کاربرد ندارند. به منظور فائق آمدن بر این محدودیت، به دنبال پژوهش هایی چند، مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) (PWI)در استرالیا ساخته شد. متعاقبا نسخه موازی آن، PWI-SC برای جمعیت دانش آموزی سنین 12 تا 18 طراحی شد و ویژگی های روان سنجی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر نیز وارسی برخی ویژگی های روان سنجی مقیاس یاد شده در نمونه دانش آموزان ایرانی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بجنورد بوده است، و نمونه پژوهش حاضر 563 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مذکور بوده که بر اساس شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. در این پژوهش، از مقیاس بهزیستی شخصی - نسخه دانش آموزان (PWI-SC)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)، و مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر (GAD-7) استفاده گردید. در مطالعه حاضر از روش همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، رگرسیون و آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که مقیاس بهزیستی شخصی- نسخه دانش آموزان (PWI-SC)بر اساس ضریب آلفای کامل (81/0)، ضریب آلفای دو نیمه مقیاس (69/0 و 62/0)، و ضریب همبستگی مربوط
به بازآزمایی آن (87/0)، دارای پایایی مناسبی بوده است. همچنین اعتبار مقیاس از طریق همبستگی با دیگر پرسشنامه ها: سلامت عمومی (GHQ) و مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر (GAD-7) ارزیابی شده است. تحلیل عاملی مقیاس در نمونه دانش آموزان ایرانی حکایت از اشباع آن از یک عامل داشته است. در مجموع، مقیاس بهزیستی شخصی- نسخه دانش آموزان (PWI-SC)، دارای ویژگی های روان سنجی مناسبی با توجه به محدودیت های روش شناسی مطالعه کنونی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basic Evaluation of Validity and Relia-bility of Personal Welfare (Life Qual-ity) Index, Student Copy (PWI-SC)

نویسندگان [English]

  • M.R. Naeinian
  • Z. Gohari
  • S. Motallebi Nejad
  • M. Balouchan
چکیده [English]

Some of indices which are provided for measurement of life quality in general population are not applicable for all groups such as children and individuals with cognition disorders. In order to cope with this limita-tion, after some researches, personal welfare (life quality) index (PWI) was developed in Australia. Subsequently, its similar version was de-signed for student population of 12-year to 18 year old and its psycho-metric features was evaluated. So, the purpose of this study is examina-tion of the mentioned scale psychometric features among Iranian student population. Statistical population was all of high school students in Boj-nourd. A sample of 563 students was selected by cluster sampling. In this study, Personal Welfare Index Student Copy (PWI-SC), General health Questionnaire (GHQ-28), and Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7) were used. Also, Pearson correlation, confirmative heuris-tic factor analysis, regression and t-test for independent groups were ap-plied. Findings showed that PWI-SC based on Cronbach Alpha (0.81), two-item scale Cronbach Alpha (0.69 and 0.62), and correlation coeffi-cient related to its retest (0.87) have appropriate reliability. Also, relia-bility of scale was evaluated by correlation to other questionnaires: GHQ and GAD-7. Factor analysis of the scale in Iranian student sample indi-cates its saturation by one factor. Generally, personal welfare index stu-dent copy (PWI-SC) has appropriate psychometric features considering the methodology limitations of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Personal Welfare Index Student Copy (PWI-SC)
  • Life quality scale
  • reliability
  • Validity