بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه آمیزکردن درد بر رابطه بین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

فاجعه‌آمیزی به عنوان یک راهکار مقابله ای ناسازگار با درد تاثیرات منفی گسترده‌ای برسطح سازگاری و نیز کیفیت زندگی روانی ـ اجتماعی بیماران درد مزمن تحمیل می‌کند. این اثرات منفی، حتی بعد از کنترل افسردگی و اضطراب، پیش بینی کنندۀ مهّم وجود افکار خودکشی و شدت افکار مذکور است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شدت درد و فاجعه آمیزکردن درد با افکار خودکشی و نیز وارسی نقش تعدیل کنندۀ فاجعه آمیزی درد بر رابطه شدت درد و خودکشی در نمونه‌ای از بیماران مبتلا به درد مزمن است. روش: در این مطالعه 264 بیمار درد مزمن مراجعه کننده به چند درمانگاه خصوصی و دولتی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس‌های افکار خودکشی، فاجعه آمیزی درد و شدت درد را کامل کردند. داده های به دست آمده، با رعایت پیش فرض‌های آماری لازم، با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسه مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: براساس تحلیل های انجام شده همبستگی‌های معناداری بین افکار خودکشی با شدت درد (01/0, p < 30/0r=) و افکار خودکشی و فاجعه‌آفرینی (01/0, p < 48/0r=) وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نقش تعدیل کننده فاجعه‌آمیزی درد را در رابطه شدت درد و افکار خودکشی نشان می دهد. نتیجه‌گیری: رابطه معنادارای بین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن وجود دارد و فاجعه آفرینی می تواند چنین رابطه ای را تعدیل کند. بنابراین جهت کاهش افکار خودکشی علاوه بر کاهش شدت درد، می توان در برنامه های درمانی، تمرکز بر کنترل افکار فاجعه آفرین را پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of moderating role of catastrophizing on the relation between pain severity and suicidal ideation in chronic pain patients

نویسندگان [English]

  • akram boroumand
  • mohammad ali asghari moghaddam
  • mohammad raza shaeiri
  • fatemeh mesgarian
چکیده [English]

Introduction: catastrophizing, a maladaptive pain coping strategy has a negative impact on patients’ psychosocial well-being and can predict suicidal ideations even after controlling for depression. The purpose of this study is to investigate the relationships between pain severity with suicidal ideation and to examine the moderating role of catastrophizing on the relation between pain severity and suicidal ideation in chronic pain patients.
Method: Using a convenience sampling method, 264 chronic pain patients were recruited from several public and private pain clinics in Tehran. These patients completed a number of questionnaires measured suicidal ideation, catastrophizing and pain severity. The collected data were analysed, using Pearson correlation and multiple regression analysis.
Results: There were significant and positive correlations between suicidal ideation with pain severity (r=0.30, p < 0.01) and with catastrophizing (r= 0.48, p < 0.01). The result of multiple regression analysis indicates catastrophizing has a moderating role in the relationship between pain severity and suicidal ideation.
Discussion: Our results suggest that pain severity is associated with increased risk of suicidal ideation and catastrophizing moderates the association between pain severity and suicidal ideation. This finding highlights the need for pain self-management programmes that controlling both pain severity and catastrophizing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic pain
  • suicide ideation
  • pain severity
  • catastrophizing