دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 22، شهریور 1393 (22) 
تأثیر سایکودراما در درمان پرنده‌هراسی (پژوهش مورد منفرد)

صفحه 1-16

هدی پوررضائیان؛ فرامرز سهرابی؛ مهدی پوررضائیان


اثربخشی گروه درمانی شناختی وجودگرا بر افسردگی والدین فرزندان مبتلا به سرطان

صفحه 41-50

مهدی اسکندری؛ بهمن بهمنی؛ فریبا حسنی؛ علی اصغر دادخواه؛ مائده نقییایی


بررسی روابط ساختاری برخی از عوامل روان شناختی خطرزا و محافظت کننده آمادگی اعتیاد

صفحه 99-116

ایران داودی؛ طیبه عشرتی؛ یدالله زرگر؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی