بررسی رابطه بین طرح واره‌های ناسازگار و سبک‌های فرزند پروری در افراد دارای رگه‌های اختلالات شخصیت دسته ب و شناخت نقش آن‌ها در پیش بینی عضویت گروهی اختلالات شخصیت دسته ب

نویسندگان

چکیده

اختلالات شخصیت به ویژه اختلالات شخصیت دسته ب یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی و پزشکی است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین طرح وارههای ناسازگار اولیه و سبک های فرزند پروری و شناخت نقش آنها در افراد با رگههای اختلالات شخصیت دسته ب بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی (همبستگی) می باشد . نمونه آماری شامل 476 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود که 351 نفر آنان دارای رگه های اختلالات شخصیت دسته ب بودند و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار های طرح وارههای ناسازگار ،(MCMI-III) پژوهش شامل پرسشنامههای چند محوری بالینی میلون و ادراک از شیوههای فرزند پروری بامریند بود. برای تجزیه (YSQ-SF) اولیه یانگ-فرم کوتاه و تحلیل دادهها، از همبستگی پیرسون و رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین طرح وارههای ناسازگار اولیه و سبکهای فرزند پروری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین طرح وارههای استحقاق، وابستگی، ایثار، و گرفتار به طور معناداری احتمال ابتلا به اختلالات شخصیت دسته ب را پیش بینی کردند. در این مطالعه نشان داده شد که افراد با رگههای اختلال شخصیت دسته ب از طرح واره های ناسازگار اولیه رنج میبرند و سبکهای فرزند پروری آنها ناسازگارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment relationship between maladaptive schemas and child rearing styles in people with personality disorders cluster b to recognize their role in personality disorders cluster b

نویسندگان [English]

  • Nasrin ahmadi
  • F. Ghoreyshi Rad
چکیده [English]

Personality disorders especially personality disorders cluster b is considered as one of the main problems in medical and society problems. The aim of this study is to assess the relationship between early maladaptive schemas and child rearing styles to recognize their role in personality disorders cluster b.
The method of this research is descriptive and correlation. The population included 476 students of Azarbaijan University of shahid Madani who were selected by random categorical method. The outcome of the research shows that 351 people had personality disorders cluster b traits. Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III), Young early maladaptive schemas-short form (YSQ-SF) and Baumrind child rearing styles perception questionnaires were used. Data Analysis was performed by Pearson correlation and Logistic regression.
There were significant relationship between early maladaptive schemas and child rearing styles. Furthermore entitlement/grandiosity, dependence/incompetence, self-sacrifice and enmeshment/undeveloped self significantly predicted personality disorders cluster b.
Our study showed that people with personality disorders cluster b traits suffer from high levels of early maladaptive schemas and their child rearing styles are maladaptive

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality disorders cluster b
  • Early maladaptive schemas
  • child rearing styles