روش معناداری بالینی تغییرات درمانی: ویژگی‌ها، شیوه محاسبه، تصمیم‌گیری و محدودیت‌ها

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

استفاده از روش های معناداری آماری در تعیین اثربخشی درمان های روان شناختی امری است رایج اما دارای محدودیتهایی. در واقع وجود تفاوت های معنادار آماری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه درمانی، ضرورتاً به معنی برخورداری بیماران درمان شده از عملکرد موفقیت آمیز در زندگی واقعی نیست. بدین خاطر استفاده از روش هایی ضرورت دارد که ضمن عبور از محدودیت های اجتناب ناپذیر روش های آماری، مکمل آزمون های معناداری آماری بوده و نتایج دقیق تری از اثر بخشی درمان های روان شناختی را آشکار سازند. یکی از این روش ها، روش معناداری بالینی تغییرات است. دراین روش گفته می شود که اگر در پایان درمان، بیماری از گروه "افراد دارای بدکارکردی به دلیل بیماری" به گروه "افراد دارای کارکرد طبیعی" تغییر وضعیت داده باشد، می توان او را به عنوان فردی که به سطح تغییرات معناداری بالینی دست یافته است، طبقه بندی کرد. مقاله حاضر با توجه به این رویکرد، یکی از این روش ها ، یعنی روش جاکوب سن و تراکس ‍[1] را، به دلیل سادگی و مشهورتر بودن، مطرح ساخته و در عین آموزش شیوه محاسبه آن، معیارهای تصمیم گیری و نیز محدودیت های این روش را برای متخصصین بالینی آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Treatment Changes Clinical Significance Method: Properties, Calculation Method, Decision Making and Limitations

نویسندگان [English]

  • M.A Asghari Moghaddam
  • M.R Shairi
چکیده [English]

Statistical significant methods are usually used to evaluate the effectiveness of the psychological treatments however, these methods have a number of inherent limitations. In fact, significant differences between the pre-treatment and post-treatment scores of patients per se do not necessarily indicate that the patients have reached the level of successful performance in their real life. Thus, those methods are required which supplement statistical significance tests and reflect more precise results of psychological treatments effectiveness in addition to pass inevitable limitations of statistical methods. One of these methods is clinical significance of the treatment changes. Based on this method, a change in therapy is clinically significant if a patient moves from “dysfunctional group due to disease” to the “functional group” during the course of the treatment. This paper will discuss the Jacobsen and Traux method due to its simplicity and fame. Also, it will show how to calculate the clinical significance change and finally indicates decision making criteria and limitations of the method for clinical psychologists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical significance
  • Clinical significance