بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی صبر و مؤلفه های آن در دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی صبر و مولفه‌های آن در دانشجویان بود. برای دستیابی به هدف یاد شده ،تعداد 516 دانشجوی دانشگاه شیراز به وسیله ی نمونه گیری خوشه ای به روش تناسب احتمالی با اندازه انتخاب و با تکمیل پرسش نامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت (فرم کوتاه) و مقیاس صبر در این پژوهش شرکت کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که پنج عامل بزرگ شخصیت به غیر از عامل گشودگی در تجربه ، نمره ی کل صبر را پیش بینی کردند. همچنین این پنج عامل، مولفه های صبر را نیز پیش بینی نمودند. در تبیین یافته‌های پژوهش حاضر می توان این گونه نتیجه گیری کرد که عوامل شخصیتی با صبر مرتبط هستند. بنابراین هنگام کاربرد راهبردهای آموزش صبر توجه به ویژگی های شخصیتی مراجعان اهمیت دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Role of Big Five Personality Factors in Prediction of Patience and its Components in Students

نویسندگان [English]

  • farhad Kormaie
  • Azam Farmani
چکیده [English]

The purpose of this paper is to determine the role of Big Five Personality Factors in prediction of patience and its components in students. For this, 516 students in University of Shiraz were selected by cluster sampling using probable proportion to sample size and participated in this survey by completing personality’s main five factors questionnaire (short form) and patience scale. Simultaneously, multiple regression analysis showed that five main factors except opening in experience predicted total score of patience. Also, these five factors predicted total score of patience’s components. Findings indicated that characteristic factors are related to patience. Therefore, in application of patience education strategies considering the characteristics of clients is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • big five personality factors
  • Patience
  • Patience’s components
  • Characteristics of personality