تعیین سطح پیش‌بینی کننده عزت-نفس در خود ناتوان‌سازی میان دانشجویان ورزشکار قهرمان و غیرقهرمان در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسۀ میزان خود ناتوان‌سازی و عزت‌نفس در میان دانشجویان ورزشکار قهرمان و دانشجویان ورزشکار غیر قهرمان بود. روش پژوهش پس-رویدادی و جامعۀ آماری 975 نفر دانشجوی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد کرج در سال تحصیلی91-90 بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و فرمول برآورد نمونه بورگ و گال ، 115 نفر به تفکیک مقطع تحصیلی، جنس و وضعیت قهرمانی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه خود ناتوان‌سازی جونز، رودوالت و عزت‌نفس روزنبرگ بود. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس دو راهه تک‌متغیری، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تک‌متغیری تحلیل شد. نتایج حاکی از عزت‌نفس بالاتر ورزشکاران قهرمان از ورزشکاران غیرقهرمان بود، اما تفاوت معناداری بین سطح عزت‌نفس و خود ناتوان‌سازی دانشجویان ورزشکار دختر و پسرِ قهرمان و غیرقهرمان مشاهده نشد.رابطه بین عزت‌نفس و خود ناتوان سازی در دانشجویان ورزشکار پسر قوی‌تر از این رابطه در بین دانشجویان ورزشکار دختر و رابطه بین خود ناتوان‌سازی و عزت‌نفس دانشجویان ورزشکار تربیت بدنی معکوس بود. بر اساس یافته های این پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد خود ناتوان‌سازی و عزت‌نفس پیش‌بینی کننده یکدیگرند و چون رابطه معکوس بین عزت نفس و خود ناتوان سازی در دانشجویان ورزشکار غیرقهرمان قوی تر از این رابطه در بین دانشجویان قهرمان است، می توان با فراهم آوردن زمینه ها و امکانات برای کسب موفقیت، عزت نفس و خود توانمندسازی افراد را افزایش داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Predictive Level of Self-esteem in Self- handicapping in Champion and Non-champion Athlete students in Physical Education and Sport Science College

نویسندگان [English]

  • Leila Sabeghi
  • Esmat Danesh
  • Hossein Rezabakhsh
  • Narguesse Salliminia
چکیده [English]

This paper aims to identify and compare level of self-esteem in self- handicapping in champion and non-champion athlete students in Physical Education and Sport Science College. The methodology for this research is post-event and statistical population was 975 students in Physical Education and Sport Science College in Azad University of Karaj in 2011-2012 academic year in which 115 students were selected based on gender, academic major and championship status using stratified sampling and Borg and Gal sample estimation formula. The survey tools were Jones and Rhodewalt self- handicapping and Rosenberg self-esteem questionnaires. The data were analyzed using single-variable two-way variance, correlation coefficient and single-variable regression. Findings showed more self-esteem for champion athlete students compared to those without any silverware. But no significant difference was observed for self-esteem and self-handicapping level between female and male champion and non-champion athletes. The relationship between self-esteem and self-handicapping for male athletes was stronger than that of females while the relationship between self-handicapping and self-esteem was vice versa. Findings showed that self-esteem and self-handicapping could predict each other. And since reverse relationship between self-esteem and self-handicapping in non-champion was stronger than that of champion students, self-esteem and self-empowerment could be improved by providing bases for achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-handicapping
  • Self-esteem
  • Athlete students
  • Champion
  • Non-champion