بررسی رابطه‌ی مهارت تفکر انتقادی با کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی و قدردانیِ دانشجویان پزشکی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ی مهارت تفکر انتقادی دانشجویان پزشکی با کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی و قدردانی آنان صورت گرفته است. روش مورد استفاده در پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. ابزارهای گردآوری داده‌ها، پنج پرسشنامه‌ی: تفکر انتقادی واتسون - گلیزر، کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF)، سلامت روانی گلدبرگ و هیلیر (GHQ-12)، نسخه کوتاه مقیاس مقبولیت اجتماعی مارلو- کراون (SDS) و قدردانی مک کلگ و همکاران (GQ) بوده است. جامعه پژوهش مورد نظر را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه شاهد تشکیل داده‌اند که از این میان، تعداد 100 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره و آزمون تی، استفاده گردید. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان داد که: بررسی رابطه بین مهارت تفکر انتقادی با سلامت روان، مبین ارتباط مثبت و معنادار بعد ارزیابی مدارک و شواهد از تفکر انتقادی با سلامت روانی (05/0P<) و ارتباط منفی و معنادار بین بعد استنتاج (05/0P<) و تفسیر از تفکر انتقادی با سلامت روانی (01/0P<) می‌باشد به علاوه بین بعد استنتاج از تفکر انتقادی با مقبولیت اجتماعی، رابطه‌ی منفی و معنادار وجود داشته است (05/0P<) و همچنین همبستگی بین ابعاد تفکر انتقادی با متغیر قدردانی نیز مثبت و معنادار بوده است (05/0P<). مهارت‌ تفکر انتقادی با بعد سلامت روانیِ کیفیت زندگی نیز رابطه مثبت و معنادار داشته است (05/0P<). در نهایت نتایج نشان داد که مجموع متغیرهای سلامت روان، مقبولیت اجتماعی، قدردانی و کیفیت زندگی(ابعاد سلامت محیط، روابط اجتماعی، سلامت روانی و سلامت جسمانی)، 32 درصد واریانسِ تفکر انتقادی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Relation between Critical Thought and Quality of Life, Social Acceptance and Appreciation of Medical Science Students

نویسندگان [English]

  • f Bijnavand
  • M Sobhaninejad
  • A , Nikazin
  • s Mohammadi Pouya
چکیده [English]

This survey is conducted aimed to survey the relation between critical thought skill and quality of life, social acceptance and appreciation of medical science students. This is descriptive correlation survey. Data gathering tools were five questionnaires of Watson & Glaser critical thought, world health organization quality of life (WHOQOL-BREF), GHQ-12, Marlowe – Crowne Social Desirability Scale – short, and Gratitude Questionnaire. Statistical population in this survey is all of medical science students in Shahed University while 100 students were selected as survey sample using stratified random sampling. Correlation test, multi-variable linear regression, and t-test were used for data analysis. Findings indicated that surveying the relation between critical thought and mental health describes existence of positive and significant relation between assessment of proofs from critical thought and mental health (p< 0.05) and negative and significant relation between deduction and interpretation of critical thought with mental health (p<0.01). In addition, there is negative and significant relation between deduction of critical thought with social acceptance while correlation between critical thought and gratitude was positive and significant. Also, critical thought and quality of life was positive and significant. Results showed that totally the five variables determined 32% for critical thought variance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thought
  • Quality of Life
  • Mental Health
  • Social acceptance
  • gratitude