تأثیر مداخلات شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم دانش‌آموزان دبیرستانی

نویسندگان

چکیده

خشم و کنترل آن در میان نوجوانان و جوانان از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از دلایل مراجعه به کلینیک-های روان شناختی، خشم و پرخاشگری می‌باشد. به همین جهت، انجام مطالعات برای کاهش خشم و افزایش مکانیزم-های کنترل خشم از موضوعات بسیار مهم تلقی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش کنترل خشم با رویکرد شناختی- رفتاری بر صفت و ابراز خشم انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های شبه آزمایشی است. آزمودنی‌های این مطالعه را 30 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبیرستان مدرسه شاهد تشکیل دادند که داوطلب شرکت در کارگاه بودند و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. این تعداد آزمودنی در دو گروه با برنامه مداخله یکسان آموزش مدیریت خشم را به مدت هفت جلسه (هفته‌ای یک بار) و در جلسات دو ساعته، گذراندند. ابزار پژوهش، سیاهه خشم حالت- صفت اسپیلبرگر بود که قبل و پس از آموزش بوسیله دانش‌آموزان تکمیل شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری بیانگر افزایش معنادار کنترل خشم درونی در گروه نمونه پس از طی دوره آموزشی است. لذا می‌توان اذعان داشت که با روش مداخله شناختی- رفتاری، می‌توان به افزایش کنترل خشم و مدیریت آن دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Impact of Cognitive -behavioral Intervention on High School Students’ Control of Anger

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shokoohi yekta
  • Nayereh Zamani
  • Maryam Mahmoudi
  • Javad Pourkarimi
  • saeed Akbari Zardkhane
چکیده [English]

Anger and its control among juveniles and youngsters has significant importance and of the main reasons for referring to psychology therapy centers is anger and fierce. Therefore, conduction of studies on anger reduction and improvement of its control mechanism is important affair. This research is conducted aimed to survey impact of Cognitive -behavioral intervention on high school students’ control of anger. This is quasi-experimental survey. Subjects of survey includes 30 students in 7th year in Shahed high school volunteer for participating in workshop who were selected by available sampling. These subjects were categorized in two groups and then participated in seven 2-hour sessions (one session per week) of anger management education identical intervention. Survey tool was Spielberger State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI-2) which was completed by students before and after education. Multi-variable variance analysis results represented significant increase of internal anger control in sample after training course. So, it could be concluded that anger management and control could be achieved by Cognitive -behavioral intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger management
  • Cognitive -behavioral approach
  • Internal anger
  • External anger