کارآمدی مداخله رفتاری- ذهن-آگاهی در ارتقاء خودپنداشت و بهبود کیفیت زندگی در دانشجویان دختر دارای تصویر بدنی منفی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور کارآمدی مداخله رفتاری-آموزش ذهن‌آگاهی در ارتقاء خودپنداشت و بهبود کیفیت زندگی گروهی از دانشجویان دختر دارای تصویر بدنی منفی انجام گرفته است. پس از اجرای پرسشنامه چند بعدی روابط بدن – خود (MBSRQ)، تعداد 30 آزمودنی دختر که نمرات کل آنها در پرسشنامه چند بعدی روابط بدن – خود کمتر از 160 و در زیر مقیاس رضایت از نواحی بدن کمتر از 33 بود انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. آزمودنیهای هر دو گروه به کلیه گویه‌های پرسشنامه‌ چند بعدی روابط بدن – خود (MBSRQ)، پرسشنامه خودپنداشت بک و پرسشنامه کیفیت زندگی قبل از مداخله و پس از مداخله پاسخ دادند. پس از اجرای 12 جلسه مداخله رفتاری-آموزش ذهن‌آگاهی ، تحلیل یافته‌ها با استفاده از نسخه 16 نرم‌افزار آماری SPSS آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین گروههای آزمایش و کنترل در زمینه تصویر بدنی و خودپنداشت وجود دارد و نشان دهنده بهبود تصویر بدنی و خودپنداشت آزمودنیها بود. اما تغییر کیفیت زندگی آزمودنیهای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در سطح معناداری نبود. با توجه به یافته‌های فوق می‌توان گفت مداخله رفتاری- ذهن‌آگاهی با اصلاح مؤلفه‌های رفتاری و شناختی مرتبط با تصویر بدنی باعث بهبود قضاوت افراد نسبت به بدن خود و ادراک بهتر و نزدیک‌تر آن به حالت واقعی شده و منجر به افزایش رضایت بدنی و خودپنداشت افراد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy of Behavioral-mindfulness Intervention on Self-concept Promotion and Life Quality Improvement of Female Students with Negative Body Image

نویسندگان [English]

  • A Zamzami
  • M Agahheriss
  • A Alipor
چکیده [English]

The purpose of this paper is to survey effectiveness of behavioral-mindfulness intervention on self-concept promotion and life quality improvement of female students with negative body image. After applying Multi-dimensional Body-Self Relationship Questionnaire (MBSRQ), 30 females with scores under 160 and 33 respectively in MBSRQ and Body Areas Satisfaction Scale (BASS) were selected and categorized in two 15-person test and control groups. The subjects in both groups replied to all the items of MBSRQ, Beck Self-concept and Life Quality questionnaires before and after intervention. Data analysis was done after 12 sessions of behavioral-mindfulness using SPSS software 16th version and variance analysis test. Findings showed that there is significant difference between test and control groups in relation to body image and self-concept, representing improvement of them in subjects. But life quality changes in test group were not significantly different from control one. Considering the above-mentioned findings, it could be stated that behavioral-mindfulness intervention with modification of behavioral and conceptual components related to body image improves individuals’ judgment on their own body and rationalizes their perception of it leading to improvement of satisfaction of body and self-concept

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral intervention
  • Mindfulness education
  • Body image
  • self-concept
  • Quality of Life