بررسی اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز و کاهش بیش فعالی و تکانشگری در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی((ADHD)

نویسندگان

چکیده

اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، یکی از اختلالات روانی-عصبی شایع می‌باشد، که در طفولیت شروع شده و تا بزرگسالی ادامه می‌یابد و در ابعاد مختلفی از زندگی فرد نظیر زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی حرفه‌ای، عملکرد اجرایی نظیر حافظه فعال و تمرکز و سایر ابعاد عملکردی فرد اختلال ایجاد می‌کند. مطالعات متعددی در خصوص درمان این اختلال از جانب مولفان مطرح گردیده است، با توجه به فقدان مطالعاتی که درمان نوروفیدبک را در این حیطه در بزرگسالان مورد بررسی قرار دهند، مطالعه کنونی شکل گرفته است.بنابر این هدف این تحقیق ، تعیین اثربخشی نوروفیدبک، در کاهش نشانه‌های نقص توجه، تمرکز و بیش فعالی در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی می‌باشد.
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی که به کلینیک آتیه در شهر تهران مراجعه می‌کنند، تشکیل دادند؛ که از بین جامعه آماری فوق 2 گروه 8 نفره، یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل از افراد مراجعه کننده به کلینیک آتیه، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی بارکلی، آزمون IVA و آزمون CNSVS. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از روش آماری یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین از آزمون‌های تی مستقل، ویلکاکسون و کروسکال والیس نیز جهت نتایج تکمیلی استفاده شد.
نتایج بدست آمده نشان داد که نوروفیدبک منجر به کاهش معنادار نشانه‌های نقص توجه و تمرکز و کاهش بیش فعالی و تکانشگری در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل گردید. بنابراین ضمن همسو بودن نتایج با دیگر یافته ها ، می توان به شکل مقدماتی استفاده از نوروفیدبک را در کاهش علائم نقص توجه و همچنین کاهش بیش فعالی و تکانشگری در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Effectiveness of Neuro-feedback in Reduction of Attention and Concentration Deficit Symptoms in ADHD Adults

نویسندگان [English]

  • A. S madani
  • L Heidarinasab
  • H Yaghubi
  • R Rostami
چکیده [English]

ADHD is one of common neuropsychological disorders in childhood and continuing to adulthood and disturbs various dimensions of individual’s life such as personal affairs, social interactions, professional life, executive performance like active memory and concentration etc. There are numerous works on treatment of this type of disorder. Considering the lack of studies on neuro-feedback in adults, this research was conducted. For this purpose, this survey tries to determine effectiveness of neuro feedback in reduction of attention and concentration deficit symptoms in ADHD adults. This is experimental research pre-test and post-test as well as control group. Statistical population includes adults with ADHD referring to Atiye Clinic in Tehran. Two groups of experimental and control, each one composed of 8 people, were selected using purposive sampling. Research tools were Beck Stress Questionnaire, Beck Depression Questionnaire, Barkely Adults ADHD Questionnaire, IVA Test, and CNSVS test. The data were analyzed using SPSS software and Mann Whitney statistical test. Also, independent t-test, Wilcoxon, and Kruskal Wallis were applied for further results. Findings showed that neuro-feedback significantly reduced attention and concentration deficit symptoms in ADHD adult experimental group compared to control one. Therefore, neuro-feedback could be suggested for reduction of attention deficit symptoms and reduction of ADHD in adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuro-feedback
  • Adult Attention deficit/hyperactivity disorder
  • impulsivity
  • ADHD