رابطه بین اسکیزوتایپی و علایم افسردگی با توجه به نقش میانجی نشخوارفکری

نویسندگان

چکیده

اگر چه رابطه بین اسکیزوتایپی و علایم افسردگی به خوبی تایید شده است، توجه کمی به نقش نشخوارفکری به عنوان میانجی این رابطه شده است. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اسکیزوتایپی و علایم افسردگی با توجه به نقش میانجی نشخوارفکری انجام گردید. بدین منظور، در یک پژوهش توصیفی-همبستگی، تعداد 200 دانشجوی دانشگاه خوارزمی تهران (70 پسر، 130 دختر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپال (SPQ)، پرسشنامه تجدید نظر شده افسردگی بک (BDI-II) و مقیاس پاسخ نشخوارفکری (RRS) استفاده شد. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری SPSS20 و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بین اسکیزوتایپی، افسردگی و نشخوارفکری رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P). همچنین، بین اسکیزوتایپی، افسردگی و مولفه‌های نشخوارفکری، یعنی در فکر فرورفتن و تعمق رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P). در نهایت، نتایج نشان داد که نشخوارفکری و مولفه‌های آن می‌توانند میانجی جزئی رابطه بین اسکیزوتایپی و افسردگی باشند (05/0>P). در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد افراد دارای نمره بالای اسکیزوتاپی، علایم افسردگی بیشتری بواسطه مکانیسم مربوط به نشخوارفکری گزارش می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Schizotypay and Depression Symptom According to Mediator Role of Rumination

نویسندگان [English]

  • A Mansouri
  • M Mansouri
  • N Mansouri
چکیده [English]

Although the relation between schizotypy and depression has been completely approved but limited attention has been dedicated to rumination as a mediator for this relation. Therefore, this research was conducted aimed to identify the relation between schizotypy and depression according to mediator role of rumination. For this purpose, 200 students in Kharazmi University (130 females and 70 males) were selected using stage cluster sampling in a correlation-descriptive survey. Data gathering tools were schizotypal personality questionnaire (SPQ), Beck depression inventory (BDI- II), and rumination reply scale (RRS). Data were analyzed by SPSS using Pearson correlation and regression analysis. Findings showed that there is significant relation between schizotypy, depression and rumination (P < 0.05). Also, there is significant relation between schizotypy, depression and rumination components, namely brooding and reflection (P < 0.05). Finally, results indicated that rumination and its components could be trivial mediator for relation between schizotypy and depression (p < 0.05). Findings showed that individuals with high score of schizotypy represent more depression symptoms due to rumination mechanism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizotypy
  • Depression
  • Rumination
  • Brooding
  • Reflection