پیش‌بینی اختلال جسمانی شکل در کودکان دارای اضافه وزن

نویسندگان

چکیده

اضافه وزن و چاقی دوران کودکی و نوجوانی در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور چشمگیری افزایش یافته است. با اینکه چاقی جزء اختلالات روانی محسوب نمی شود، اما زمینه ساز مشکلات زیادی می باشد؛ از جمله مشکلات رفتاری. هدف این مطالعه تعیین پیش بین های ابتلا به اضافه وزن در دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 260 دانش آموز به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق چک لیست رفتاری کودکان (CBCL) بود.
نتایج با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک نشان داد که اضافه وزن، مشکلات جسمانی شکل و سن کودک را در سطح معنی داری ( 05/0 P < )پیش بینی می کند؛ در حالی که مشکلات عاطفی، اضطرابی، تحصیلات و شغل والدین، همچنین جنسیت کودک توسط اضافه وزن پیش بینی نمی شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر از آنجایی که مشکلات جسمانی شکل پیش بین ابتلا به اضافه وزن است و این مشکلات در واقع زبان بدن هستند و گویای مشکلات اساسی زیربنایی، آگاهی دادن و تغییر نگرش والدین در پیشگیری از بروز چاقی و اضافه وزن و در نهایت مشکلات رفتاری ضروری به نظر می رسد. بنابراین برنامه ریزی و سیاست گذاری های مرتبط در حوزه سلامت و بهداشت کودکان پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Somatoform Disorders in Children with Overweight

نویسندگان [English]

  • M Aliakbari Dehkordi
  • T Mohtashami
  • P Hassanzadeh
  • M Tadris Tabrizi
چکیده [English]

Overweight and fatness in childhood and juvenile periods in Iran and around the world has been significantly increased. Despite overweight is not considered as psychological disorder, it leads to many problems including behavioral issues. This research tries to predict disorders in primary school students with overweight. Statistical population is all of primary school students in Tehran while 260 students were selected as sample using cluster sampling. The main tool in this survey was children behavior check list (CBCL). Using logistic regression, results showed that overweight forecasts somatoform disorder and age of children in significant level (P < 0.05) while emotional problems, anxiety, parents’ education and job and child’s gender is not predicted by overweight. According to the results since somatoform predicts overweight, representing body’s critical issues, making parents informed and changing their view about overweight and fatness and therefore behavioral problems seems to be necessary. So, planning and policy making is suggested for children’s health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overweight
  • Internalized problems
  • Children
  • Somatoform