بررسی اعتبار و پایایی مقیاس رضایت از زندگی در دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین پایایی (همسانی درونی)، اعتبار سازه مقیاس رضایت‌مندی از زندگی (دینر، امونز، لارسن و گریفین، 1985) در دو نمونه دانشجویی ایرانی بود.اولین نمونه متشکل از 866 دانشجو (490 دختر و 376 پسر) با میانگین سنی 60/22 بود و نمونه دوم متشکل از 300 دانشجو (131 دختر و 169 پسر) با میانگین سنی 87/20 بود. از همه آزمودنی‌های نمونه اول خواسته شد تا به مقیاس 5 ماده‌ای رضایت‌مندی از زندگی پاسخ دهند. در نمونه دوم آزمودنی‌ها به همراه مقیاس‌های رضایت‌مندی از زندگی، به مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی، بهزیستی اجتماعی و بالانس عاطفی نیز پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، آزمون t برای گروه‌های مستقل و تحلیل‌همبستگی با اصلاح بونفرونی استفاده شد.
در تحلیل عاملی اکتشافی یک عامل استخراج شد. عامل بدست آمده 40/63 درصد از واریانس نمرات را تبیین میکند. تحلیل عاملی تاییدی هم از ساختار تک عاملی مقیاس SWLS در نمونه به کار گرفته شده حمایت میکند. این مقیاس با سایر مقیاس های بهزیستی بکار گرفته شده نیز همبستگی مثبت نشان داد. ضریب آلفای این مقیاس معادل 87/0 بدست آمد. نهایتا، ضریب پایایی بازآزمون مقیاس نیز معادل 92/0 بدست آمد. روی هم رفته نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که این مقیاس در نمونه دانشجویی ایرانی از ساختاری تکعاملی و پایایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است. لذا می توان از این مقیاس در نمونههای ایرانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Validity and Reliability of Satisfaction with Life Scale in Students

نویسندگان [English]

  • f daemi
  • M Joshanloo
چکیده [English]

The purpose of this paper is to determine reliability (internal consistency) and validity of satisfaction with life scale in two samples of Iranian students. The first sample was composed of 866 persons (490 females and 376 males) with average age of 22.60 while the second one was composed of 300 persons (131 females and 169 males) with average age of 20.87. All the subjects were asked to answer to satisfaction with life scale. Subjects in the second group replied to emotional balance, social welfare, and psychological welfare scales along with answering to satisfaction with life scale. Conformity and exploratory factor analysis, t-test for independent groups, and correlation analysis with Bonferroni modification were used for data analysis. A factor was extracted by exploratory factor analysis. The resulted factor defined 63.40 variance for scores. Conformity factor analysis supports SWLS single-factor structure. There was positive correlation between this scale and other scales of welfare while its alpha coefficient was equal to 0.87. finally, reliability for scale retest was 0.92. Findings showed that this scale has single-factor structure and appropriate validity and reliability. Therefore it could be applied for Iranian samples

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction with Life Scale
  • reliability
  • Validity