پیش‌بینی استرس ادراک شده بر اساس باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش پیش­‌بینی استرس ادراک شده بر اساس باورهای فراشناختی و  ذهن آگاهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی (پیش­بین) است و جامعه­ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال تحصیلی 93 بودند که تعداد آنها 1800 بود. آزمودنی­های این پژوهش 229 ( 119 دختر و 110 پسر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان بودند که به روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مقیاسهای  باورهای فراشناختی (MCQ-30)؛ 5 عامل ذهن آگاهی(FFMQ) و استرس ادراک شده (Perceived stress scale- 14) را تکمیل کردند. داده‌­های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss ویراست 19 و روشهای آماری تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و آزمون تی مستقل دو گروهی شد. یافته­ها نشان داد که باورهای فراشناختی و  ذهن آگاهی هر دو توانستند تغییرات مربوط به استرس ادراک شده را به صورت مثبت و معنادار پیش­بینی کنند (001/0 > P). همچنین میزان استرس ادراک شده در دانشجویان دختر بیشتر است (001/0 >P).  نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی نقش مهمی در استرس ادراک شده­ی دانشجویان دارد. بنابراین در حضور متغیرهای باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی احتمال بروز استرس ادراک شده کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecast Perceived Stress Based on Cognitive Beliefs and Mindfulness in Students of Islamic Azad University Bukan

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Yaghubi
  • Gglavizh Alizadeh
  • Salah Sufi
چکیده [English]

The aim of this study was predicting perceived stress based on cognitive beliefs and mindfulness in the students of Islamic Azad University Bukan.The study is a correlation (predictor) and the statistical population included all students of Islamic Azad University Bukan in 1393 who were 1,800.

The subjects  of this study were  229, (119 female and 110 male) students of Islamic Azad University, Bukan who were selected by randomly sampling and completed measures of metacognitive beliefs (MCQ-30); 5 factors of mindfulness (FFMQ) and perceived stress (Perceived stress scale- 14). Research data was divided into two groups by using spss software version 19 and statistical methods simultaneous multiple regression analysis and independent t-test. The results showed that both metacognitive beliefs and mindfulness could predict changes related to perceived stress positively and significantly (001/0 > P). As well as the perceived stress in female students is more (001/0 >P). The results showed that metacognitive beliefs and mindfulness have an important role in students' perceived stress. So, according to metacognitive beliefs and mindfulness variables may reduce incidence of perceived stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognition beliefs
  • Mindfulness
  • Perceived stress