دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 24، شهریور 1394 (24) 
پرسشنامۀ هراس اجتماعی در نوجوانان: ساختار عاملی اکتشافی و تأییدی

صفحه 121-132

10.22070/2.12.121

فاطمه خزایی؛ محمدرضا شعیری؛ مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا جلالی؛ لیلا حیدری نسب